میلگرد کاوه تیکمه داش

نامسایز (mm)آنالیزحالتوزن شاخه (kg)محل تحویلکارخانهواحدقیمت
میلگرد آجدار 8 کاوه تیکمه داش گرید A28A2شاخه آجدار4.5بستان آبادکاوه تیکمه داشکیلوگرم11,700 تومان
میلگرد آجدار 8 کاوه تیکمه داش گرید A38A3شاخه آجدار4.5بستان آبادکاوه تیکمه داشکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد آجدار 10 کاوه تیکمه داش گرید A210A2شاخه آجدار7بستان آبادکاوه تیکمه داشکیلوگرم11,550 تومان
میلگرد آجدار 10 کاوه تیکمه داش گرید A310A3شاخه آجدار7بستان آبادکاوه تیکمه داشکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد آجدار 12 کاوه تیکمه داش گرید A312A3شاخه آجدار10بستان آبادکاوه تیکمه داشکیلوگرم11,550 تومان
میلگرد آجدار 14 کاوه تیکمه داش گرید A314A3شاخه آجدار13بستان آبادکاوه تیکمه داشکیلوگرم11,420 تومان
میلگرد آجدار 16 کاوه تیکمه داش گرید A316A3شاخه آجدار18.5بستان آبادکاوه تیکمه داشکیلوگرم11,420 تومان
میلگرد آجدار 18 کاوه تیکمه داش گرید A318A3شاخه آجدار23بستان آبادکاوه تیکمه داشکیلوگرم11,420 تومان
میلگرد آجدار 20 کاوه تیکمه داش گرید A320A3شاخه آجدار28.5بستان آبادکاوه تیکمه داشکیلوگرم11,420 تومان
میلگرد آجدار 22 کاوه تیکمه داش گرید A322A3شاخه آجدار34.5بستان آبادکاوه تیکمه داشکیلوگرم11,420 تومان
میلگرد آجدار 25 کاوه تیکمه داش گرید A325A3شاخه آجدار44.5بستان آبادکاوه تیکمه داشکیلوگرم11,420 تومان
میلگرد آجدار 28 کاوه تیکمه داش گرید A328A3شاخه آجدار56.5بستان آبادکاوه تیکمه داشکیلوگرم11,420 تومان
میلگرد آجدار 32 کاوه تیکمه داش گرید A332A3شاخه آجدار74بستان آبادکاوه تیکمه داشکیلوگرم11,420 تومان