سیم مفتولی سیاه

نامضخامت (mm)حالتمحل تحویلواحدوزن کلاف (kg)قیمت
سیم مفتولی سیاه ۲.۵ کلاف فابریک(سلفون دار) بنگاه آهن آتا۲.۵کلاف فابریک(سلفون دار)بنگاه آهن آتاکیلوگرم۱۵تماس بگیرید
سیم مفتولی سیاه ۱.۵ کلاف(تسمه) بنگاه آهن آتا۱.۵کلاف(تسمه)بنگاه آهن آتاکیلوگرم۱۸ تا ۲۰تماس بگیرید
سیم مفتولی سیاه ۲.۵ کلاف(تسمه) بنگاه آهن آتا۲.۵کلاف(تسمه)بنگاه آهن آتاکیلوگرم۲۰ تا ۲۵تماس بگیرید
سیم مفتولی سیاه ۱.۵ کلاف (فابریک) بنگاه آهن آتا۱.۵کلاف(فابریک)بنگاه آهن آتاکیلوگرم۱۵تماس بگیرید
سیم مفتولی سیاه ۲.۵ کلاف(فابریک) بنگاه آهن آتا۲.۵کلاف(فابریک)بنگاه آهن آتاکیلوگرم۱۵تماس بگیرید
سیم مفتولی سیاه ۱.۵ کلاف فابریک (سلفون دار) بنگاه آهن آتا۱.۵کلاف فابریک(سلفون دار)بنگاه آهن آتاکیلوگرم۱۵تماس بگیرید

سیم مفتولی مسوار

نامضخامت (mm)حالتمحل تحویلواحدقیمت
سیم مفتولی مسوار ۱.۵ تهران۱.۵شاخهتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
سیم مفتولی مسوار ۲ تهران۲شاخهتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
سیم مفتولی مسوار ۲.۵ تهران۲.۵شاخهتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
سیم مفتولی مسوار ۳ الی ۸ تهران۳ الی ۸شاخهتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
سیم مفتولی مسوار ۱.۲ تهران۱.۲شاخهتهرانکیلوگرمتماس بگیرید

سیم مفتولی گالوانیزه

نامضخامت (mm)حالتمحل تحویلواحدقیمت
سیم مفتولی گالوانیزه ۱.۵(اسکوپ) تهران۱.۵(اسکوپ)تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
سیم مفتولی گالوانیزه ۲.۲ تهران۲.۲تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
سیم مفتولی گالوانیزه ۲.۵ تهران۲.۵تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
سیم مفتولی گالوانیزه ۳ تهران۳تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
سیم مفتولی گالوانیزه ۴ تهران۴تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
سیم مفتولی گالوانیزه ۰.۵ تهران۰.۵تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
سیم مفتولی گالوانیزه ۰.۷ تهران۰.۷تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
سیم مفتولی گالوانیزه ۰.۸ تهران۰.۸تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
سیم مفتولی گالوانیزه ۰.۹ تهران۰.۹تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
سیم مفتولی گالوانیزه ۱ تهران۱تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
سیم مفتولی گالوانیزه ۱.۲(رابیتس بندی) تهران۱.۲(رابیتس بندی)تهرانکیلوگرمتماس بگیرید

قیمت ها بزودی بروزرسانی میشوند