جهت مشاوره و تماس با کارشناسان ۰۳۱۹۱۰۰۴۱۰۱ داخلی ۵۰۰

میلگرد آجدار راد همدان

راد همدان

نامسایز (mm)آنالیزطول (m)حالتوزن شاخه (kg)محل تحویلکارخانهواحدقیمتتاریخ بروزرسانی
میلگرد آجدار ۸ راد همدان ۱۲ متری۸A2۱۲آجدار۴.۲۰۰ الی ۴.۳۰۰همدانراد همدانکیلوگرم۱۳,۷۰۵ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۱۰ راد همدان ۱۲ متری۱۰A2۱۲آجدار۶.۲۰۰ الی ۶.۳۰۰همدانراد همدانکیلوگرم۱۳,۵۰۵ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۱۲ راد همدان ۱۲ متری۱۲A3۱۲آجدار۹.۵همدانراد همدانکیلوگرم۱۳,۲۵۵ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۱۴ راد همدان ۱۲ متری۱۴A3۱۲آجدار۱۳.۵همدانراد همدانکیلوگرم۱۳,۲۰۵ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۱۶ راد همدان ۱۲ متری۱۶A3۱۲آجدار۱۷.۵همدانراد همدانکیلوگرم۱۳,۲۰۵ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۱۸ راد همدان ۱۲ متری۱۸A3۱۲آجدار۲۱.۵همدانراد همدانکیلوگرم۱۳,۲۰۵ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۲۰ راد همدان ۱۲ متری۲۰A3۱۲آجدار۲۷همدانراد همدانکیلوگرم۱۳,۲۰۵ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۲۲ راد همدان ۱۲ متری۲۲A3۱۲آجدار۳۱همدانراد همدانکیلوگرم۱۳,۲۰۵ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۲۵ راد همدان ۱۲ متری۲۵A3۱۲آجدار۴۲همدانراد همدانکیلوگرم۱۳,۲۳۵ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۲۸ راد همدان ۱۲ متری۲۸A3۱۲آجدار۵۵همدانراد همدانکیلوگرم۱۳,۲۳۵ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۳۲ راد همدان ۱۲ متری۱۳,۳۲۵ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷

میلگرد آجدار سیادن ابهر

 سیادن ابهر

نامسایز (mm)آنالیزحالتوزن شاخه (kg)محل تحویلکارخانهواحدقیمت
میلگرد آجدار ۸ سیادن ابهر گرید A2۸A2شاخه آجدار۵.۵۰۰ابهرسیادن ابهرکیلوگرم۱۲,۰۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۰ سیادن ابهر گرید A2۱۰A2شاخه آجدار۷.۴۴۰ابهرسیادن ابهرکیلوگرم۱۱,۲۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۰ سیادن ابهر گرید A3۱۰A3شاخه آجدار۷.۴۴۰ابهرسیادن ابهرکیلوگرم۱۱,۳۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ سیادن ابهر گرید A2۱۲A2شاخه آجدار۱۰.۶۸۰ابهرسیادن ابهرکیلوگرم۱۱,۲۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ سیادن ابهر گرید A3۱۲A3شاخه آجدار۱۰.۶۸۰ابهرسیادن ابهرکیلوگرم۱۱,۳۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ سیادن ابهر گرید A3۱۴A3شاخه آجدار۱۴.۵۰۰ابهرسیادن ابهرکیلوگرم۱۱,۲۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ سیادن ابهر گرید A3۱۶A3شاخه آجدار۱۸.۹۰۰ابهرسیادن ابهرکیلوگرم۱۱,۲۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ سیادن ابهر گرید A3۱۸A3شاخه آجدار۳۲.۹۰۰ابهرسیادن ابهرکیلوگرم۱۱,۲۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ سیادن ابهر گرید A3۲۰A3شاخه آجدار۲۹.۶۰۰ابهرسیادن ابهرکیلوگرم۱۱,۲۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ سیادن ابهر گرید A3۲۲A3شاخه آجدار۳۵.۶۴۰ابهرسیادن ابهرکیلوگرم۱۱,۲۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ سیادن ابهر گرید A3۲۵A3شاخه آجدار۴۵.۶۰۰ابهرسیادن ابهرکیلوگرم۱۱,۲۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ سیادن ابهر گرید A3۲۸A3شاخه آجدار۴۵ابهرسیادن ابهرکیلوگرمتماس بگیرید

میلگرد آجدار مهیار اردبیل

مهیار اردبیل

نامسایز (mm)آنالیزطول (m)حالتوزن شاخه (kg)محل تحویلکارخانهواحدقیمت
میلگرد آجدار ۸ ذوب آهن مهیار اردبیل ۱۲ متری۸A2۱۲شاخه آجداراردبیلذوب آهن مهیار اردبیلکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد آجدار ۸ ذوب آهن مهیار اردبیل ۱۲ متری۸A3۱۲شاخه آجداراردبیلذوب آهن مهیار اردبیلکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۰ ذوب آهن مهیار اردبیل ۱۲ متری۱۰A2۱۲شاخه آجدار۷.۵اردبیلذوب آهن مهیار اردبیلکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۰ ذوب آهن مهیار اردبیل ۱۲ متری۱۰A3۱۲شاخه آجدار۷.۵اردبیلذوب آهن مهیار اردبیلکیلوگرم۱۱,۲۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ ذوب آهن مهیار اردبیل ۱۲ متری۱۲A2۱۲شاخه آجدار۹اردبیلذوب آهن مهیار اردبیلکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۲ ذوب آهن مهیار اردبیل ۱۲ متری۱۲A3۱۲شاخه آجدار۹اردبیلذوب آهن مهیار اردبیلکیلوگرم۱۱,۲۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ ذوب آهن مهیار اردبیل ۱۲ متری۱۴A3۱۲شاخه آجدار۱۳.۵اردبیلذوب آهن مهیار اردبیلکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۶ ذوب آهن مهیار اردبیل ۱۲ متری۱۶A3۱۲شاخه آجدار۱۸.۵اردبیلذوب آهن مهیار اردبیلکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۸ ذوب آهن مهیار اردبیل ۱۲ متری۱۸A3۱۲شاخه آجداراردبیلذوب آهن مهیار اردبیلکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۰ ذوب آهن مهیار اردبیل ۱۲ متری۲۰A3۱۲شاخه آجداراردبیلذوب آهن مهیار اردبیلکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۲ ذوب آهن مهیار اردبیل ۱۲ متری۲۲A3۱۲شاخه آجداراردبیلذوب آهن مهیار اردبیلکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۵ ذوب آهن مهیار اردبیل ۱۲ متری۲۵A3۱۲شاخه آجداراردبیلذوب آهن مهیار اردبیلکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۸ ذوب آهن مهیار اردبیل ۱۲ متری۲۸A3۱۲شاخه آجداراردبیلذوب آهن مهیار اردبیلکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد آجدار ۳۲ ذوب آهن مهیار اردبیل ۱۲ متری۳۲A3۱۲شاخه آجداراردبیلذوب آهن مهیار اردبیلکیلوگرمتماس بگیرید

میلگرد آجدار فولاد معراج البرز گلستان

فولاد معراج البرز گلستان

نامسایز (mm)آنالیزطول شاخه (m)محل تحویلکارخانهواحدقیمت
میلگرد آجدار ۱۲ فولاد معراج البرز گلستان ۱۲ متری۱۲A3۱۲گلستانفولاد معراج البرز گلستانکیلوگرم۱۱,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ فولاد معراج البرز گلستان ۱۲ متری۱۴A3۱۲گلستانفولاد معراج البرز گلستانکیلوگرم۱۱,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ فولاد معراج البرز گلستان ۱۲ متری۱۶A3۱۲گلستانفولاد معراج البرز گلستانکیلوگرم۱۱,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ فولاد معراج البرز گلستان ۱۲ متری۱۸A3۱۲گلستانفولاد معراج البرز گلستانکیلوگرم۱۱,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ فولاد معراج البرز گلستان ۱۲ متری۲۰A3۱۲گلستانفولاد معراج البرز گلستانکیلوگرم۱۱,۵۰۰ تومان

میلگرد آجدار نورد فولاد گلستان

میلگرد گلستان

نامسایز (mm)آنالیزحالتوزن شاخه (kg)محل تحویلکارخانهواحدقیمت
میلگرد آجدار ۸ نورد فولاد گلستان۸A3شاخه آجدار۴.۳۰۰ الی ۴.۵۰۰مینو دشتگلستان۱۲,۲۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۰ نورد فولاد گلستان۱۰A3شاخه آجدار۶.۵۰۰ الی ۶.۹۰۰مینو دشتگلستان۱۲,۰۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ نورد فولاد گلستان۱۲A3شاخه آجدار۱۰مینو دشتگلستان۱۱,۸۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ نورد فولاد گلستان۱۴A3شاخه آجدار۱۳.۶۰۰ الی ۱۳.۸۰۰مینو دشتگلستان۱۱,۲۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ نورد فولاد گلستان۱۶A3شاخه آجدار۱۸ الی ۱۸.۲۰۰مینو دشتگلستان۱۱,۲۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ نورد فولاد گلستان۱۸A3شاخه آجدار۲۲.۷۰۰ الی ۲۲.۹۰۰مینو دشتگلستان۱۱,۲۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ نورد فولاد گلستان۲۰A3شاخه آجدار۲۸ الی ۲۹مینو دشتگلستان۱۱,۲۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ نورد فولاد گلستان۲۲A3شاخه آجدار۳۳.۹۰۰ الی ۳۷.۴۰۰مینو دشتگلستان۱۱,۲۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ نورد فولاد گلستان۲۵A3شاخه آجدار۴۴.۳۰۰ الی ۴۵مینو دشتگلستان۱۱,۲۰۰ تومان

نورد گرم سمنان

نامسایز (mm)آنالیزطول (m)حالتوزن شاخه (kg)محل تحویلکارخانهواحدقیمت
میلگرد آجدار ۸ نورد گرم سمنان ۱۲ متری۸A3۱۲شاخه آجدار۴.۵۹۸سمناننورد گرم سمنانکیلوگرم۱۱,۷۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۰ نورد گرم سمنان ۱۲ متری۱۰A3۱۲شاخه آجدار۷.۱۸۸سمناننورد گرم سمنانکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۲ نورد گرم سمنان ۱۲ متری۱۲A3۱۲شاخه آجدار۱۰.۲۴۸سمناننورد گرم سمنانکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۴ نورد گرم سمنان ۱۲ متری۱۴A3۱۲شاخه آجدار۱۴.۲۸۰سمناننورد گرم سمنانکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۶ نورد گرم سمنان ۱۲ متری۱۶A3۱۲شاخه آجدار۱۸.۲۵۲سمناننورد گرم سمنانکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۸ نورد گرم سمنان ۱۲ متری۱۸A3۱۲شاخه آجدار۳۲.۴۰۰سمناننورد گرم سمنانکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۰ نورد گرم سمنان ۱۲ متری۲۰A3۱۲شاخه آجدار۲۸.۳۹۲سمناننورد گرم سمنانکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۲ نورد گرم سمنان ۱۲ متری۲۲A3۱۲شاخه آجدار۳۴.۲۱۲سمناننورد گرم سمنانکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۵ نورد گرم سمنان ۱۲ متری۲۵A3۱۲شاخه آجدار۴۴.۵۹۲سمناننورد گرم سمنانکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۸ نورد گرم سمنان ۱۲ متری۲۸A3۱۲شاخه آجدارسمناننورد گرم سمنانکیلوگرمتماس بگیرید

سیرجان حدید جنوب

سیرجان حدید جنوب

نامسایز (mm)آنالیزحالتوزن شاخه (kg)محل تحویلکارخانهواحدقیمت
میلگرد آجدار ۸ سیرجان حدید جنوب گرید A2۸A2شاخه آجدار۴سیرجانسیرجان حدید جنوبکیلوگرم۱۱,۸۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۰ سیرجان حدید جنوب گرید A2۱۰A2شاخه آجدار۶سیرجانسیرجان حدید جنوبکیلوگرم۱۱,۶۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ سیرجان حدید جنوب گرید A2۱۲A2شاخه آجدارسیرجانسیرجان حدید جنوبکیلوگرم۱۱,۵۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ سیرجان حدید جنوب گرید A3۱۲A3شاخه آجدار۸.۵ الی ۹سیرجانسیرجان حدید جنوبکیلوگرم۱۱,۵۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ سیرجان حدید جنوب گرید A2۱۴A2شاخه آجدارسیرجانسیرجان حدید جنوبکیلوگرم۱۱,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ سیرجان حدید جنوب گرید A3۱۴A3شاخه آجدار۱۱.۵ الی ۱۲سیرجانسیرجان حدید جنوبکیلوگرم۱۱,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ سیرجان حدید جنوب گرید A2۱۶A2شاخه آجدارسیرجانسیرجان حدید جنوبکیلوگرم۱۱,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ سیرجان حدید جنوب گرید A3۱۶A3شاخه آجدار۱۵.۵ الی ۱۶سیرجانسیرجان حدید جنوبکیلوگرم۱۱,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ سیرجان حدید جنوب گرید A3۱۸A3شاخه آجدار۲۰.۵ الی ۲۱سیرجانسیرجان حدید جنوبکیلوگرم۱۱,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ سیرجان حدید جنوب گرید A3۲۰A3شاخه آجدار۲۳ الی ۲۳.۵سیرجانسیرجان حدید جنوبکیلوگرم۱۱,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ سیرجان حدید جنوب گرید A3۲۲A3شاخه آجدارسیرجانسیرجان حدید جنوبکیلوگرم۱۱,۵۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ سیرجان حدید جنوب گرید A3۲۵A3شاخه آجدارسیرجانسیرجان حدید جنوبکیلوگرم۱۱,۵۰۰ تومان

میلگرد آجدار کیان فولاد ابهر

کیان فولاد ابهر 

نامسایز (mm)آنالیزطول (m)حالتوزن شاخه (kg)محل تحویلکارخانهقیمتواحدتاریخ بروزرسانی
میلگرد آجدار ۸ کیان فولاد ابهر ۱۲ متری ابهر۸A2۱۲شاخه آجدارابهرکیان فولاد ابهر۱۱,۸۰۰ تومانکیلوگرم۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۱۰ کیان فولاد ابهر ۱۲ متری ابهر گرید A2۱۰A2۱۲شاخه آجدارابهرکیان فولاد ابهر۱۱,۱۰۰ تومانکیلوگرم۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۱۰ کیان فولاد ابهر ۱۲ متری ابهر گرید A3۱۰A3۱۲شاخه آجدارابهرکیان فولاد ابهرتماس بگیریدکیلوگرم۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۱۲ کیان فولاد ابهر ۱۲ متری ابهر گرید A2۱۲A2۱۲شاخه آجدارابهرکیان فولاد ابهر۱۱,۱۰۰ تومانکیلوگرم۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۱۲ کیان فولاد ابهر ۱۲ متری ابهر گرید A3۱۲A3۱۲شاخه آجدارابهرکیان فولاد ابهرتماس بگیریدکیلوگرم۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۱۴ کیان فولاد ابهر ۱۲ متری ابهر گرید A3۱۴A3۱۲شاخه آجدارابهرکیان فولاد ابهر۱۱,۱۰۰ تومانکیلوگرم۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۱۶ کیان فولاد ابهر ۱۲ متری ابهر گرید A3۱۶A3۱۲شاخه آجدارابهرکیان فولاد ابهر۱۱,۱۰۰ تومانکیلوگرم۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۱۸ کیان فولاد ابهر ۱۲ متری ابهر گرید A3۱۸A3۱۲شاخه آجدارابهرکیان فولاد ابهر۱۱,۱۰۰ تومانکیلوگرم۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۲۰ کیان فولاد ابهر ۱۲ متری ابهر گرید A3۲۰A3۱۲شاخه آجدارابهرکیان فولاد ابهر۱۱,۱۰۰ تومانکیلوگرم۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۲۲ کیان فولاد ابهر ۱۲ متری ابهر گرید A3۲۲A3۱۲شاخه آجدارابهرکیان فولاد ابهر۱۱,۱۰۰ تومانکیلوگرم۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۲۵ کیان فولاد ابهر ۱۲ متری ابهر گرید A3۲۵A3۱۲شاخه آجدارابهرکیان فولاد ابهر۱۱,۱۰۰ تومانکیلوگرم۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۲۸ کیان فولاد ابهر ۱۲ متری ابهر گرید A3۲۸A3۱۲شاخه آجدارابهرکیان فولاد ابهر۱۱,۱۰۰ تومانکیلوگرم۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷

میلگرد آجدار آذر فولاد امین

آذر فولاد امین

نامسایز (mm)آنالیزوزن شاخه (kg)محل تحویلکارخانهواحدقیمت
میلگرد آجدار ۸ آذر فولاد امین گرید A2۸A2۴.۴۱بستان آبادآذر فولاد امینتماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۰ آذر فولاد امین گرید A2۱۰A2۷بستان آبادآذر فولاد امین۱۱,۵۷۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ آذر فولاد امین گرید A3۱۲A3۱۰.۱۳بستان آبادآذر فولاد امین۱۱,۵۷۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۰ آذر فولاد امین گرید A3۱۰A3بستان آبادآذر فولاد امین۱۱,۶۷۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ آذر فولاد امین گرید A3۱۴A3۱۳.۹بستان آبادآذر فولاد امینتماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۶ آذر فولاد امین گرید A3۱۶A3۱۸.۱۳بستان آبادآذر فولاد امین۱۱,۴۲۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ آذر فولاد امین گرید A3۱۸A3۲۳بستان آبادآذر فولاد امین۱۱,۴۲۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ آذر فولاد امین گرید A3۲۰A3۲۸.۳بستان آبادآذر فولاد امین۱۱,۴۲۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ آذر فولاد امین گرید A3۲۲A3۳۴.۲بستان آبادآذر فولاد امین۱۱,۴۲۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ آذر فولاد امین گرید A3۲۵A3۴۴.۶بستان آبادآذر فولاد امین۱۱,۴۲۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ آذر فولاد امین گرید A3۲۸A3۵۶بستان آبادآذر فولاد امین۱۱,۴۲۰ تومان
میلگرد آجدار ۳۲ آذر فولاد امین گرید A3۳۲A3۷۳.۱بستان آبادآذر فولاد امین۱۱,۴۲۰ تومان

میلگرد آجدار شاهین بناب

  شاهین بناب

نامسایز (mm)آنالیزوزن شاخه (kg)محل تحویلکارخانهواحدقیمت
میلگرد آجدار ۸ شاهین بناب گرید A2۸A2۴.۵۵بنابشاهین بنابتماس بگیرید
میلگرد آجدار ۸ شاهین بناب گرید A3۸A3۴.۵۵بنابشاهین بناب۱۱,۷۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۰ شاهین بناب گرید A2۱۰A2۷.۱۹بنابشاهین بنابتماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۰ شاهین بناب گرید A3۱۰A3۷.۱۹بنابشاهین بناب۱۱,۵۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ شاهین بناب گرید A2۱۲A2۱۰.۳۷بنابشاهین بنابتماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۲ شاهین بناب گرید A3۱۲A3۱۰.۳۷بنابشاهین بناب۱۱,۵۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ شاهین بناب گرید A3۱۴A3۱۴.۱۲بنابشاهین بناب۱۱,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ شاهین بناب گرید A3۱۶A3۱۸.۵۳بنابشاهین بناب۱۱,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ شاهین بناب گرید A3۱۸A3۲۳.۴۶بنابشاهین بناب۱۱,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ شاهین بناب گرید A3۲۰A3۲۸.۹۸بنابشاهین بناب۱۱,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ شاهین بناب گرید A3۲۲A3۳۴.۹۶بنابشاهین بناب۱۱,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ شاهین بناب گرید A3۲۵A3۴۵.۱۶بنابشاهین بناب۱۱,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ شاهین بناب گرید A3۲۸A3۵۶.۶۶بنابشاهین بناب۱۱,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۳۲ شاهین بناب گرید A3۳۲A3۷۴.۲۰بنابشاهین بناب۱۱,۴۰۰ تومان

میلگرد آجدار شاهرود

میلگرد شاهرود

نامسایز (mm)آنالیزحالتوزن شاخه (kg)محل تحویلکارخانهواحدقیمت
میلگرد آجدار ۱۰ شاهرود۱۰A3شاخه آجدار۷.۲۰۰شاهرودشاهرودکیلوگرم۱۱,۵۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ شاهرود۱۲A3شاخه آجدار۱۱شاهرودشاهرودکیلوگرم۱۱,۴۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ شاهرود۱۴A3شاخه آجدار۱۵شاهرودشاهرودکیلوگرم۱۱,۲۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ شاهرود۱۶A3شاخه آجدار۲۰شاهرودشاهرودکیلوگرم۱۱,۲۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ شاهرود۱۸A3شاخه آجدار۲۵شاهرودشاهرودکیلوگرم۱۱,۲۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ شاهرود۲۰A3شاخه آجدار۳۰شاهرودشاهرودکیلوگرم۱۱,۲۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ شاهرود۲۲A3شاخه آجدار۳۷شاهرودشاهرودکیلوگرم۱۱,۲۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ شاهرود۲۵A3شاخه آجدار۴۸شاهرودشاهرودکیلوگرم۱۱,۲۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ شاهرود۲۸A3شاخه آجدار۵۸شاهرودشاهرودکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد آجدار ۳۲ شاهرود۳۲A3شاخه آجدار۷۵شاهرودشاهرودکیلوگرمتماس بگیرید

میلگرد شاخه آجدار پرشین فولاد

نامسایز (mm)آنالیزحالتوزن شاخه (kg)محل تحویلکارخانهواحدقیمتتاریخ بروز رسانی
میلگرد آجدار ۱۰ پرشین فولاد۱۰A3شاخه آجدار۷.۵تاکستانپرشین فولادکیلوگرم۱۱,۵۰۰ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۱۲ پرشین فولاد۱۲A3شاخه آجدار۱۱تاکستانپرشین فولادکیلوگرم۱۱,۳۰۰ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۱۴ پرشین فولاد۱۴A3شاخه آجدار۱۴تاکستانپرشین فولادکیلوگرم۱۱,۱۵۰ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۱۶ پرشین فولاد۱۶A3شاخه آجدار۱۸تاکستانپرشین فولادکیلوگرم۱۱,۱۰۰ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۱۸ پرشین فولاد۱۸A3شاخه آجدار۲۴تاکستانپرشین فولادکیلوگرم۱۱,۱۰۰ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۲۰ پرشین فولاد۲۰A3شاخه آجدار۲۹تاکستانپرشین فولادکیلوگرم۱۱,۱۰۰ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۲۲ پرشین فولاد۲۲A3شاخه آجدار۳۴تاکستانپرشین فولادکیلوگرم۱۱,۱۰۰ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۲۵ پرشین فولاد۲۵A3شاخه آجدار۴۵تاکستانپرشین فولادکیلوگرم۱۱,۱۰۰ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۲۸ پرشین فولاد۲۸A3شاخه آجدار۵۷تاکستانپرشین فولادکیلوگرم۱۱,۱۵۰ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۳۲ پرشین فولاد۳۲A3شاخه آجدار۷۴تاکستانپرشین فولادکیلوگرم۱۱,۱۵۰ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷

میلگرد قطعات فولادی با سطح مقطع دایره تو پر هستند که برای جبران مقاومت کششی پایین برای مسلح کردن بتن مورد استفاده قرار میگیرند و با سطح مقاطع ، استاندارد ها و خواص مکانیکی متفاوت (A1 A2 A3A4) به صورت آجدار یا ساده تولید و عرضه می شوند.
بازرگانی آهن آتا برای جلب رضایت حداکثری رضایت مندی مشتریان اقدام به ارائه و قیمت میلگرد با استاندارد های روسی و اروپایی در تمامی مقاطع ودسته بندی ها نموده است.

میلگرد آجدار فولاد البرز ایرانیان فایکو

میلگرد آجدار فایکو (البرز ایرانیان)

نامسایز (mm)آنالیزطول (m)حالتوزن شاخه (kg)محل تحویلکارخانهواحدقیمتتاریخ بروزرسانی
میلگرد آجدار ۱۰ فایکو(البرز ایرانیان) ۱۲ متری۱۰A3۱۲شاخه آجدارساریفایکوکیلوگرمتماس بگیرید۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۱۲ فایکو(البرز ایرانیان) ۱۲ متری۱۲A3۱۲شاخه آجدار۷.۴ساریفایکوکیلوگرم۱۱,۴۵۰ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۱۴ فایکو(البرز ایرانیان) ۱۲ متری۱۴A3۱۲شاخه آجدار۱۰.۷ساریفایکوکیلوگرم۱۱,۰۰۰ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۱۶ فایکو(البرز ایرانیان) ۱۲ متری۱۶A3۱۲شاخه آجدار۱۴.۵ساریفایکوکیلوگرم۱۱,۰۰۰ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۱۸ فایکو(البرز ایرانیان) ۱۲ متری۱۸A3۱۲شاخه آجدار۱۹ساریفایکوکیلوگرم۱۱,۰۰۰ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۲۰ فایکو(البرز ایرانیان) ۱۲ متری۲۰A3۱۲شاخه آجدار۲۴ساریفایکوکیلوگرمتماس بگیرید۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۲۲ فایکو(البرز ایرانیان) ۱۲ متری۲۲A3۱۲شاخه آجدار۲۹.۵ساریفایکوکیلوگرمتماس بگیرید۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۲۵ فایکو(البرز ایرانیان) ۱۲ متری۲۵A3۱۲شاخه آجدار۳۵.۸ساریفایکوکیلوگرمتماس بگیرید۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۲۸ فایکو(البرز ایرانیان) ۱۲ متری۲۸A3۱۲شاخه آجدار۴۶.۲ساریفایکوکیلوگرمتماس بگیرید۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۳۲ فایکو(البرز ایرانیان) ۱۲ متری۳۲A3۱۲شاخه آجدار۷۵.۷ساریفایکوکیلوگرم۱۱,۱۵۰ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷

میلگرد آجدار هشترود

میلگرد آجدار هشترود

نام محصولسایز (mm)آنالیزطول (m)حالتوزن شاخه (kg)محل تحویلکارخانهواحدقیمت
میلگرد آجدار ۸ هشترود ۱۲ متری۸A2۱۲شاخه آجدارهشترودهشترودکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۰ هشترود ۱۲ متری۱۰A2۱۲شاخه آجدارهشترودهشترودکیلوگرم۱۱,۷۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ هشترود ۱۲ متری۱۲A2۱۲شاخه آجدارهشترودهشترودکیلوگرم۱۱,۷۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ هشترود ۱۲ متری۱۴A3۱۲شاخه آجدار۱۳.۵هشترودهشترودکیلوگرم۱۱,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ هشترود ۱۲ متری۱۶A3۱۲شاخه آجدار۱۷.۵هشترودهشترودکیلوگرم۱۱,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ هشترود ۱۲ متری۱۸A3۱۲شاخه آجدار۲۲.۵هشترودهشترودکیلوگرم۱۱,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ هشترود ۱۲ متری۲۰A3۱۲شاخه آجدار۲۷.۵هشترودهشترودکیلوگرم۱۱,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ هشترود ۱۲ متری۲۲A3۱۲شاخه آجدار۳۳هشترودهشترودکیلوگرم۱۱,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ هشترود ۱۲ متری۲۵A3۱۲شاخه آجدارهشترودهشترودکیلوگرمتماس بگیرید

میلگرد آجدار سپهر ایرانیان

میلگرد سپهر ایرانیان

نامسایز (mm)آنالیزوزن شاخه (kg)محل تحویلکارخانهقیمت
میلگرد آجدار ۸ سپهر ایرانیان۸A3تهرانسپهر ایرانیانتماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۰ سپهر ایرانیان۱۰A2تهرانسپهر ایرانیانتماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۰ سپهر ایرانیان۱۰A3تهرانسپهر ایرانیانتماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۲ سپهر ایرانیان۱۲A2تهرانسپهر ایرانیانتماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۲ سپهر ایرانیان۱۲A3تهرانسپهر ایرانیانتماس بگیرید
میلگرد آجدار ۸ سپهر ایرانیان۸A2۴.۸۰۰تهرانسپهر ایرانیان۱۲,۱۲۰ تومان

میلگرد آجدار سرمد ابرکوه

میلگرد سرمد ابرکوه

نام محصولسایز (mm)آنالیزحالتوزن شاخه (kg)محل تحویلکارخانهواحدقیمت
میلگرد آجدار ۱۰ سرمد ابرکوه۱۰A3شاخه آجدار۷.۸۰۰ابرکوهسرمد ابرکوهکیلوگرم۱۱,۲۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ سرمد ابرکوه۱۲A3شاخه آجدار۱۰.۵۰۰ابرکوهسرمد ابرکوهکیلوگرم۱۱,۱۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ سرمد ابرکوه۱۴A3شاخه آجدار۱۴.۵۰۰ابرکوهسرمد ابرکوهکیلوگرم۱۱,۰۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ سرمد ابرکوه۱۶A3آجدارابرکوهسرمد ابرکوهکیلوگرم۱۱,۰۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ سرمد ابرکوه۱۸A3شاخه آجدار۲۴.۵۰۰ابرکوهسرمد ابرکوهکیلوگرم۱۰,۹۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ سرمد ابرکوه۲۰A3شاخه آجدار۲۹.۵۰۰ابرکوهسرمد ابرکوهکیلوگرم۱۰,۹۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ سرمد ابرکوه۲۲A3شاخه آجدار۳۵.۵۰۰ابرکوهسرمد ابرکوهکیلوگرم۱۰,۹۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ سرمد ابرکوه۲۵A3شاخه آجدار۴۵.۶۰۰ابرکوهسرمد ابرکوهکیلوگرم۱۰,۹۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ سرمد ابرکوه۲۸A3شاخه آجدارابرکوهسرمد ابرکوهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد آجدار ۳۲ سرمد ابرکوه۳۲A3شاخه آجدارابرکوهسرمد ابرکوهکیلوگرم۱۰,۹۰۰ تومان

میلگرد آجدار ارگ تبریز

میلگرد  ارگ تبریز

نام محصولسایز (mm)آنالیزحالتوزن شاخه (kg)محل تحویلکارخانهواحدقیمتتاریخ بروزرسانی
میلگرد آجدار ۱۰ ارگ تبریز۱۰A3شاخه آجدار۷.۵تبریزارگ تبریزکیلوگرمتماس بگیرید۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۱۲ ارگ تبریز۱۲A3شاخه آجدار۱۰.۵تبریزارگ تبریزکیلوگرمتماس بگیرید۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۱۴ ارگ تبریز۱۴A3شاخه آجدار۱۴.۵تبریزارگ تبریزکیلوگرم۱۰,۶۵۰ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۱۶ ارگ تبریز۱۶A3شاخه آجدار۱۸ الی ۱۹تبریزارگ تبریزکیلوگرم۱۰,۶۵۰ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۱۸ ارگ تبریز۱۸A3شاخه آجدار۲۳ الی ۲۳.۵تبریزارگ تبریزکیلوگرم۱۰,۶۵۰ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۲۰ ارگ تبریز۲۰A3شاخه آجدار۲۹ الی ۲۹.۵تبریزارگ تبریزکیلوگرم۱۰,۶۵۰ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۲۲ ارگ تبریز۲۲A3شاخه آجدار۳۵ الی ۳۵.۵تبریزارگ تبریزکیلوگرمتماس بگیرید۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۲۵ ارگ تبریز۲۵A3شاخه آجدار۴۹.۵تبریزارگ تبریزکیلوگرمتماس بگیرید۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷

میلگرد آجدار خرمدشت

نام محصولسایز (mm)آنالیزوزن شاخه (kg)محل تحویلکارخانهقیمتتاریخ بروزرسانی
میلگرد آجدار ۸ خرمدشت۸A3۵تاکستانخرمدشتتماس بگیرید۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۱۰ خرمدشت گرید A2۱۰A2۷.۴تاکستانخرمدشت۱۰,۹۰۰ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۱۰ خرمدشت گرید A3۱۰A3۷.۴تاکستانخرمدشت۱۰,۹۰۰ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۱۲ خرمدشت گرید A2۱۲A2۱۰.۵تاکستانخرمدشت۱۰,۹۰۰ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۱۲ خرمدشت گرید A3۱۲A3۱۰.۵تاکستانخرمدشت۱۰,۹۰۰ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۱۴ خرمدشت۱۴A3۱۴تاکستانخرمدشت۱۱,۰۰۰ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۱۶ خرمدشت۱۶A3۱۸تاکستانخرمدشت۱۱,۰۰۰ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۱۸ خرمدشت۱۸A3۲۳تاکستانخرمدشت۱۱,۰۰۰ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۲۰ خرمدشت۲۰A3۲۹تاکستانخرمدشت۱۱,۰۰۰ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۲۲ خرمدشت۲۲A3۳۴تاکستانخرمدشت۱۱,۰۰۰ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۲۵ خرمدشت۲۵A3۴۵تاکستانخرمدشت۱۱,۰۰۰ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۲۸ خرمدشت۲۸A3۵۷تاکستانخرمدشت۱۱,۰۰۰ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷

میلگرد آجدار کیان کاشان

میلگرد آجدار کیان کاشان

نام محصولسایز (mm)آنالیزطول (m)حالتوزن شاخه (kg)محل تحویلکارخانهواحدقیمت
میلگرد شاخه آجدار ۸ کیان کاشان ۱۲ متری کاشان۸A2۱۲شاخه آجدار۴.۲کاشانکیان کاشانکیلوگرم۱۲,۱۲۰ تومان
میلگرد شاخه آجدار ۱۰ کیان کاشان ۱۲ متری کاشان۱۰A2۱۲شاخه آجدار۸کاشانکیان کاشانکیلوگرم۲۳,۸۹۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ کیان کاشان ۱۲ متری کاشان۱۲A2۱۲شاخه آجدار۸.۵ الی ۹کاشانکیان کاشانکیلوگرم۲۳,۸۹۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ کیان کاشان ۱۲ متری کاشان۱۴A2۱۲شاخه آجدار۱۱.۵کاشانکیان کاشانکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۶ کیان کاشان ۱۲ متری کاشان۱۶A2۱۲شاخه آجدار۱۵.۵ الی ۱۶کاشانکیان کاشانکیلوگرمتماس بگیرید

میلگرد آجدار آناهیتا گیلان

میلگرد آجدار آناهیتا گیلان

نامسایز (mm)آنالیزحالتوزن شاخه (kg)محل تحویلکارخانهواحدقیمتتاریخ بروزرسانی
میلگرد آجدار ۸ آناهیتا گیلان۸A2شاخه آجدار۴.۲گیلانآناهیتا گیلانکیلوگرم۱۲,۲۰۰ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۱۰ آناهیتا گیلان۱۰A2شاخه آجدار۶.۵گیلانآناهیتا گیلانکیلوگرم۱۲,۰۰۰ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۱۲ آناهیتا گیلان۱۲A3شاخه آجدار۹.۸گیلانآناهیتا گیلانکیلوگرم۱۱,۸۰۰ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۱۴ آناهیتا گیلان۱۴A3شاخه آجدار۱۳.۷گیلانآناهیتا گیلانکیلوگرم۱۱,۸۰۰ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۱۶ آناهیتا گیلان۱۶A3شاخه آجدار۱۸گیلانآناهیتا گیلانکیلوگرم۱۱,۸۰۰ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۱۸ آناهیتا گیلان۱۸A3شاخه آجدار۲۲.۷گیلانآناهیتا گیلانکیلوگرم۱۱,۸۰۰ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۲۰ آناهیتا گیلان۲۰A3شاخه آجدار۲۸گیلانآناهیتا گیلانکیلوگرم۱۱,۸۰۰ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۲۲ آناهیتا گیلان۲۲A3شاخه آجدار۳۴گیلانآناهیتا گیلانکیلوگرم۱۱,۸۰۰ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۲۵ آناهیتا گیلان۲۵A3شاخه آجدار۴۴.۲گیلانآناهیتا گیلانکیلوگرم۱۱,۸۰۰ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۲۸ آناهیتا گیلان۲۸A3شاخه آجدار۵۵.۵گیلانآناهیتا گیلانکیلوگرم۱۱,۸۰۰ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۳۲ آناهیتا گیلان۳۲A3شاخه آجدار۷۱گیلانآناهیتا گیلانکیلوگرم۱۱,۸۰۰ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷

میلگرد آجدار ظفر بناب

میلگرد آجدار ظفر بناب

نام محصولسایز (mm)آنالیزطول (m)حالتوزن شاخه (kg)محل تحویلکارخانهواحدقیمتتاریخ بروزرسانی
میلگرد آجدار ۸ ظفر بناب ۱۲ متری بناب۸A2۱۲آجدار۴بنابظفر بنابکیلوگرم۱۱,۸۰۰ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۱۰ ظفر بناب ۱۲ متری بناب۱۰A2۱۲آجدار۶.۵بنابظفر بنابکیلوگرم۱۱,۶۰۰ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۱۲ ظفر بناب ۱۲ متری بناب۱۲A3۱۲آجدار۱۰بنابظفر بنابکیلوگرم۱۱,۶۰۰ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۱۴ ظفر بناب ۱۲ متری بناب۱۴A3۱۲آجدار۱۳.۵بنابظفر بنابکیلوگرم۱۱,۴۵۰ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۱۶ ظفر بناب ۱۲ متری بناب۱۶A3۱۲آجدار۱۸بنابظفر بنابکیلوگرم۱۱,۴۵۰ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۱۸ ظفر بناب ۱۲ متری بناب۱۸A3۱۲آجدار۲۲.۵بنابظفر بنابکیلوگرم۱۱,۴۵۰ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۲۰ ظفر بناب ۱۲ متری بناب۲۰A3۱۲آجدار۲۸بنابظفر بنابکیلوگرم۱۱,۴۵۰ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۲۲ ظفر بناب ۱۲ متری بناب۲۲A3۱۲آجدار۳۳.۵بنابظفر بنابکیلوگرم۱۱,۴۵۰ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۲۵ ظفر بناب ۱۲ متری بناب۲۵A3۱۲آجدار۴۴بنابظفر بنابکیلوگرم۱۱,۴۵۰ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۲۸ ظفر بناب ۱۲ متری بناب۲۸A3۱۲آجدار۵۵بنابظفر بنابکیلوگرم۱۱,۴۵۰ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۳۲ ظفر بناب ۱۲ متری بناب۳۲A3۱۲آجداربنابظفر بنابکیلوگرمتماس بگیرید۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷

میلگرد آجدار درپاد تبریز

نامسایز (mm)آنالیزحالتوزن شاخه (kg)محل تحویلکارخانهواحدقیمتتاریخ بروزرسانی
میلگرد آجدار ۸ درپاد تبریز۸A2شاخه آجدار۴.۲۰۰تبریزدرپاد تبریزکیلوگرم۱۱,۵۷۰ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۱۰ درپاد تبریز۱۰A2شاخه آجدار۷.۲۰۰تبریزدرپاد تبریزکیلوگرمتماس بگیرید۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۱۲ درپاد تبریز۱۲A3شاخه آجدار۱۱تبریزدرپاد تبریزکیلوگرم۱۱,۷۰۰ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۱۴ درپاد تبریز۱۴A3شاخه آجدار۱۵تبریزدرپاد تبریزکیلوگرم۱۱,۵۵۰ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۱۶ درپاد تبریز۱۶A3شاخه آجدار۲۰تبریزدرپاد تبریزکیلوگرم۱۱,۵۵۰ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۱۸ درپاد تبریز۱۸A3شاخه آجدار۲۵تبریزدرپاد تبریزکیلوگرم۱۱,۵۵۰ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۲۰ درپاد تبریز۲۰A3شاخه آجدار۳۰تبریزدرپاد تبریزکیلوگرم۱۱,۵۵۰ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۲۲ درپاد تبریز۲۲A3شاخه آجدار۳۷تبریزدرپاد تبریزکیلوگرم۱۱,۵۵۰ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۲۵ درپاد تبریز۲۵A3شاخه آجدار۴۸تبریزدرپاد تبریزکیلوگرم۱۱,۵۵۰ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۲۸ درپاد تبریز۲۸A3شاخه آجدار۵۸تبریزدرپاد تبریزکیلوگرمتماس بگیرید۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۳۲ درپاد تبریز۳۲A3شاخه آجدار۷۵تبریزدرپاد تبریزکیلوگرمتماس بگیرید۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷

میلگرد آجدار کویر کاشان

میلگرد کویر کاشان

نام محصولسایز (mm)آنالیزحالتوزن شاخه (kg)محل تحویلکارخانهواحدقیمتتاریخ بروزرسانی
میلگرد آجدار ۸ کویر کاشان گرید A2۸A2شاخه آجدار۴.۷۴کاشانکویر کاشانکیلوگرمتماس بگیرید۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۸ کویر کاشان گرید A3۸A3شاخه آجدار۴.۷۴کاشانکویر کاشانکیلوگرم۱۲,۱۰۰ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۱۰ کویر کاشان گرید A2۱۰A2شاخه آجدار۷.۹۳کاشانکویر کاشانکیلوگرمتماس بگیرید۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۱۰ کویر کاشان گرید A3۱۰A3شاخه آجدار۷.۹۳کاشانکویر کاشانکیلوگرم۱۱,۷۰۰ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۱۰ کویر کاشان گرید A4۱۰A4شاخه آجدار۷.۹۳کاشانکویر کاشانکیلوگرم۱۲,۳۰۰ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۱۲ کویر کاشان گرید A2۱۲A2شاخه آجدار۱۰.۶۶کاشانکویر کاشانکیلوگرمتماس بگیرید۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۱۲ کویر کاشان گرید A3۱۲A3شاخه آجدار۱۰.۶۶کاشانکویر کاشانکیلوگرم۱۱,۷۰۰ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۱۲ کویر کاشان گرید A4۱۲A4شاخه آجدار۱۰.۶۶کاشانکویر کاشانکیلوگرم۱۲,۲۰۰ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۱۴ کویر کاشان گرید A3۱۴A3شاخه آجدار۱۴.۵کاشانکویر کاشانکیلوگرم۱۱,۶۰۰ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۱۴ کویر کاشان گرید A4۱۴A4شاخه آجدار۱۴.۵کاشانکویر کاشانکیلوگرم۱۲,۲۰۰ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۱۶ کویر کاشان گرید A3۱۶A3شاخه آجدار۱۸.۹۶کاشانکویر کاشانکیلوگرم۱۱,۶۰۰ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۱۶ کویر کاشان گرید A4۱۶A4شاخه آجدار۱۸.۹۶کاشانکویر کاشانکیلوگرم۱۲,۲۰۰ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۱۸ کویر کاشان گرید A3۱۸A3شاخه آجدار۲۴کاشانکویر کاشانکیلوگرم۱۱,۵۰۰ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۱۸ کویر کاشان گرید A4۱۸A4شاخه آجدار۲۴کاشانکویر کاشانکیلوگرم۱۲,۱۰۰ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۲۰ کویر کاشان گرید A3۲۰A3شاخه آجدار۲۹.۶کاشانکویر کاشانکیلوگرم۱۱,۵۰۰ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۲۰ کویر کاشان گرید A4۲۰A4شاخه آجدار۲۹.۶کاشانکویر کاشانکیلوگرم۱۲,۱۰۰ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۲۲ کویر کاشان گرید A3۲۲A3شاخه آجدار۳۵.۷۶کاشانکویر کاشانکیلوگرم۱۱,۵۰۰ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۲۲ کویر کاشان گرید A4۲۲A4شاخه آجدار۳۵.۷۶کاشانکویر کاشانکیلوگرم۱۲,۱۰۰ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۲۵ کویر کاشان گرید A3۲۵A3شاخه آجدار۴۶.۲کاشانکویر کاشانکیلوگرم۱۱,۵۰۰ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۲۵ کویر کاشان گرید A4۲۵A4شاخه آجدار۴۶.۲کاشانکویر کاشانکیلوگرم۱۲,۱۰۰ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۲۸ کویر کاشان گرید A3۲۸A3شاخه آجدار۵۷.۹۶کاشانکویر کاشانکیلوگرم۱۰,۸۵۰ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۲۸ کویر کاشان گرید A4۲۸A4شاخه آجدار۵۷.۹۶کاشانکویر کاشانکیلوگرم۱۲,۱۰۰ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۳۰ کویر کاشان گرید A3۳۰A3شاخه آجدار۶۲کاشانکویر کاشانکیلوگرم۱۱,۵۰۰ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۳۲ کویر کاشان گرید A3۳۲A3شاخه آجدار۷۵.۷۲کاشانکویر کاشانکیلوگرمتماس بگیرید۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۳۲ کویر کاشان گرید A4۳۲A4شاخه آجدار۷۵.۷۲کاشانکویر کاشانکیلوگرم۱۲,۱۰۰ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۳۶ کویر کاشان گرید A3۳۶A3شاخه آجدار۹۵.۸۸کاشانکویر کاشانکیلوگرمتماس بگیرید۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۳۶ کویر کاشان گرید A4۳۶A4شاخه آجدار۹۵.۸۸کاشانکویر کاشانکیلوگرمتماس بگیرید۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۴۰ کویر کاشان گرید A3۴۰A3شاخه آجدار۱۱۸.۴۴کاشانکویر کاشانکیلوگرمتماس بگیرید۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷

میلگرد آجدار امیرکبیر خزر

میلگرد آجدار امیرکبیر خزر

نامسایز (mm)آنالیزحالتوزن شاخه (kg)محل تحویلکارخانهواحدقیمتتاریخ بروزرسانی
میلگرد آجدار ۸ امیرکبیر خزر۸A2آجداررشتامیرکبیر خزرکیلوگرم۱۱,۵۰۰ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۱۰ امیرکبیر خزر گرید A2۱۰A2آجداررشتامیرکبیر خزرکیلوگرم۱۰,۹۵۰ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۱۰ امیرکبیر خزر گرید A3۱۰A3شاخه آجدار۷.۴۰۰رشتامیرکبیر خزرکیلوگرم۱۰,۹۵۰ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۱۲ امیرکبیر خزر۱۲A3شاخه آجدار۹.۸۰۰رشتامیرکبیر خزرکیلوگرم۱۰,۸۵۰ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۱۴ امیرکبیر خزر۱۴A3شاخه آجدار۱۳.۵۰۰رشتامیرکبیر خزرکیلوگرم۱۰,۸۰۰ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۱۶ امیرکبیر خزر۱۶A3شاخه آجدار۱۷.۸۰۰رشتامیرکبیر خزرکیلوگرم۱۰,۸۰۰ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۱۸ امیرکبیر خزر۱۸A3شاخه آجدار۲۲.۷۰۰رشتامیرکبیر خزرکیلوگرم۱۰,۸۰۰ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۲۰ امیرکبیر خزر۲۰A3شاخه آجدار۲۷.۸۰۰رشتامیرکبیر خزرکیلوگرم۱۰,۸۰۰ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۲۲ امیرکبیر خزر۲۲A3شاخه آجدار۳۴رشتامیرکبیر خزرکیلوگرم۱۰,۸۰۰ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۲۵ امیرکبیر خزر۲۵A3شاخه آجدار۴۳رشتامیرکبیر خزرکیلوگرم۱۰,۸۰۰ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۲۸ امیرکبیر خزر۲۸A3شاخه آجدار۵۵رشتامیرکبیر خزرکیلوگرمتماس بگیرید۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۳۲ امیرکبیر خزر۳۲A3شاخه آجدار۷۲رشتامیرکبیر خزرکیلوگرمتماس بگیرید۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷

میلگرد آجدار البرز غرب

نامسایز (mm)آنالیزوزن شاخه (kg)محل تحویلکارخانهواحدقیمتتاریخ بروزرسانی
میلگرد آجدار ۱۰ البرز غرب۱۰A3۷.۵ابهرالبرز غربکیلوگرمتماس بگیرید۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۱۲ البرز غرب۱۲A2۱۰.۵ابهرالبرز غربکیلوگرمتماس بگیرید۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۱۲ البرز غرب۱۲A3۱۰.۵ابهرالبرز غربکیلوگرمتماس بگیرید۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۱۴ البرز غرب۱۴A3۱۴ابهرالبرز غربکیلوگرمتماس بگیرید۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۱۶ البرز غرب۱۶A3۱۸ابهرالبرز غربکیلوگرمتماس بگیرید۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۱۸ البرز غرب۱۸A3۲۳ابهرالبرز غربکیلوگرمتماس بگیرید۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۲۰ البرز غرب۲۰A3۲۹ابهرالبرز غربکیلوگرمتماس بگیرید۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۲۲ البرز غرب۲۲A3۳۴ابهرالبرز غربکیلوگرمتماس بگیرید۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۲۵ البرز غرب۲۵A3۴۶ابهرالبرز غربکیلوگرمتماس بگیرید۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷

میلگرد آجدار بافق یزد

میلگرد آجدار بافق یزد

نام محصولسایز (mm)آنالیزوزن شاخه (kg)محل تحویلکارخانهقیمتتاریخ بروزرسانی
میلگرد آجدار ۸ بافق یزد۸A3بافقبافق یزدتماس بگیرید۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۱۰ بافق یزد۱۰A3۷.۳۹بافقبافق یزدتماس بگیرید۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۱۲ بافق یزد۱۲A3۱۰.۶۰بافقبافق یزدتماس بگیرید۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۱۴ بافق یزد۱۴A3۱۴.۴۰بافقبافق یزدتماس بگیرید۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۱۶ بافق یزد۱۶A3۱۸.۹۰بافقبافق یزدتماس بگیرید۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۱۸ بافق یزد۱۸A3۲۴بافقبافق یزد۱۰,۷۵۰ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۲۰ بافق یزد۲۰A3۲۹.۶۰بافقبافق یزد۱۰,۷۵۰ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۲۲ بافق یزد۲۲A3۳۲.۱۰بافقبافق یزدتماس بگیرید۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۲۸ بافق یزد۲۸A3۵۷.۶۰بافقبافق یزد۱۰,۷۵۰ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۳۲ بافق یزد۳۲A3۷۵.۴۰بافقبافق یزدتماس بگیرید۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷

میلگرد آجدار قائم

میلگرد قائم

نامسایز (mm)آنالیزطول (m)حالتوزن شاخه (kg)محل تحویلکارخانهواحدقیمتتاریخ بروزرسانی
میلگرد آجدار ۱۲ قائم ۱۲ متری شهرضا۱۲A3۱۲شاخه آجدار۱۰.۶۰۰شهرضاقائمکیلوگرم۱۱,۲۰۰ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۱۴ قائم ۱۲ متری شهرضا۱۴A3۱۲شاخه آجدار۱۴شهرضاقائمکیلوگرم۱۱,۱۰۰ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۱۶ قائم ۱۲ متری شهرضا۱۶A3۱۲شاخه آجدار۱۸.۷۰۰شهرضاقائمکیلوگرم۱۱,۱۰۰ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد شاخه آجدار ۱۸ قائم ۱۲ متری شهرضا۱۸A3۱۲شاخه آجدار۲۳.۷۰۰شهرضاقائمکیلوگرم۱۱,۱۰۰ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد شاخه آجدار ۲۰ قائم ۱۲ متری شهرضا۲۰A3۱۲شاخه آجدار۲۹.۴۰۰شهرضاقائمکیلوگرم۱۱,۱۰۰ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۲۲ قائم ۱۲ متری شهرضا۲۲A3۱۲شاخه آجدار۳۵.۵۰۰شهرضاقائمکیلوگرم۱۱,۱۰۰ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷
میلگرد آجدار ۲۵ قائم ۱۲ متری شهرضا۲۵A3۱۲شاخه آجدار۴۹.۵۰۰شهرضاقائمکیلوگرم۱۱,۱۰۰ تومان۵ مهر ۱۳۹۹ @ ۲۳:۱۷

میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان

میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان

نام محصولسایز (mm)آنالیزطول (m)حالتوزن شاخه (kg)محل تحویلکارخانهواحدقیمت
میلگرد آجدار ۸ جهان فولاد سیرجان ۱۲ متری سیرجان۸A2۱۲شاخه آجدار۴.۷سیرجانجهان فولاد سیرجانکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد آجدار ۸ جهان فولاد سیرجان ۱۲ متری سیرجان۸A3۱۲شاخه آجدار۴.۷سیرجانجهان فولاد سیرجانکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۰ جهان فولاد سیرجان ۱۲ متری سیرجان۱۰A3۱۲شاخه آجدار۷.۲سیرجانجهان فولاد سیرجانکیلوگرم۱۱,۶۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ جهان فولاد سیرجان ۱۲ متری سیرجان۱۲A3۱۲شاخه آجدار۱۰.۴سیرجانجهان فولاد سیرجانکیلوگرم۱۱,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ جهان فولاد سیرجان ۱۲ متری سیرجان۱۴A3۱۲شاخه آجدار۱۴.۲سیرجانجهان فولاد سیرجانکیلوگرم۱۱,۳۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ جهان فولاد سیرجان ۱۲ متری سیرجان۱۶A3۱۲شاخه آجدار۱۸.۷سیرجانجهان فولاد سیرجانکیلوگرم۱۱,۳۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ جهان فولاد سیرجان ۱۲ متری سیرجان۱۸A3۱۲شاخه آجدار۲۳.۵سیرجانجهان فولاد سیرجانکیلوگرم۱۱,۱۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ جهان فولاد سیرجان ۱۲ متری سیرجان۲۰A3۱۲شاخه آجدار۲۸.۹سیرجانجهان فولاد سیرجانکیلوگرم۱۱,۱۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ جهان فولاد سیرجان ۱۲ متری سیرجان۲۲A3۱۲شاخه آجدار۳۴.۶سیرجانجهان فولاد سیرجانکیلوگرم۱۱,۱۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ جهان فولاد سیرجان ۱۲ متری سیرجان۲۵A3۱۲شاخه آجدار۴۵.۱سیرجانجهان فولاد سیرجانکیلوگرم۱۱,۱۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ جهان فولاد سیرجان ۱۲ متری سیرجان۲۸A3۱۲شاخه آجدار۵۶.۴سیرجانجهان فولاد سیرجانکیلوگرم۱۱,۱۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۳۲ جهان فولاد سیرجان ۱۲ متری سیرجان۳۲A3۱۲شاخه آجدار۷۳.۵سیرجانجهان فولاد سیرجانکیلوگرمتماس بگیرید

میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان

میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان

نامسایز (mm)آنالیزطول (m)حالتوزن شاخه (kg)محل تحویلکارخانهواحدقیمت
میلگرد آجدار ۲۵ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری اصفهان۲۵A3۱۲شاخه آجدار۴۷اصفهانذوب آهنکیلوگرم۱۱,۲۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری اصفهان۲۸A3۱۲شاخه آجدار۵۷اصفهانذوب آهنکیلوگرم۱۱,۲۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۳۲ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری اصفهان۳۲A3۱۲شاخه آجدار۷۵اصفهانذوب آهنکیلوگرم۱۱,۲۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری اصفهان۱۶A3۱۲شاخه آجدار۲۰اصفهانذوب آهنکیلوگرم۱۱,۷۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری اصفهان۱۸A3۱۲شاخه آجدار۲۵اصفهانذوب آهنکیلوگرم۱۱,۲۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری اصفهان۲۰A3۱۲شاخه آجدار۳۰اصفهانذوب آهنکیلوگرم۱۱,۵۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری اصفهان۲۲A3۱۲شاخه آجدار۳۷اصفهانذوب آهنکیلوگرم۱۰,۷۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری اصفهان۱۲A3۱۲شاخه آجدار۱۱اصفهانذوب آهنکیلوگرم۱۲,۳۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری اصفهان۱۴A3۱۲شاخه آجدار۱۵اصفهانذوب آهنکیلوگرم۱۱,۹۵۰ تومان