ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17 - پنجشنبه ها 9 الی 14
۰۳۱-۹۱۰۰۴۱۰۱
دفتر فروش
ENGLISH
TOOS ARVAN IRON
۳۴۱۰۱ - ۰۳۱

میلگرد ساده

ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
میلگرد ساده کویر کاشان
کارخانه کویر کاشان
نامگریدسایز(mm)حالتکارخانهطول(m)واحدمحل بارگیریقیمت
میلگرد ساده 12 کویر کاشان شاخه ساده 12 متری کارخانهA112سادهکویر کاشان12کیلوگرمکاشانتماس بگیرید
میلگرد ساده 14 کویر کاشان شاخه ساده 12 متری کارخانهA114سادهکویر کاشان12کیلوگرمکاشانتماس بگیرید
میلگرد ساده 16 کویر کاشان شاخه ساده 12 متری کارخانهA116سادهکویر کاشان12کیلوگرمکاشانتماس بگیرید
میلگرد ساده 18 کویر کاشان شاخه ساده 12 متری کارخانهA118سادهکویر کاشان12کیلوگرمکاشانتماس بگیرید
میلگرد ساده 20 کویر کاشان شاخه ساده 12 متری کارخانهA120سادهکویر کاشان12کیلوگرمکاشانتماس بگیرید
میلگرد ساده 22 کویر کاشان شاخه ساده 12 متری کارخانهA122سادهکویر کاشان12کیلوگرمکاشانتماس بگیرید
میلگرد ساده 23 کویر کاشان شاخه ساده 12 متری کارخانهA123سادهکویر کاشان12کیلوگرمکاشانتماس بگیرید
میلگرد ساده 25 کویر کاشان شاخه ساده 12 متری کارخانهA125سادهکویر کاشان12کیلوگرمکاشانتماس بگیرید
میلگرد ساده 26 کویر کاشان شاخه ساده 12 متری کارخانهA126سادهکویر کاشان12کیلوگرمکاشانتماس بگیرید
میلگرد ساده 28 کویر کاشان شاخه ساده 12 متری کارخانهA128سادهکویر کاشان12کیلوگرمکاشانتماس بگیرید
میلگرد ساده 30 کویر کاشان شاخه ساده 12 متری کارخانهA130سادهکویر کاشان12کیلوگرمکاشانتماس بگیرید
میلگرد ساده 32 کویر کاشان شاخه ساده 12 متری کارخانهA132سادهکویر کاشان12کیلوگرمکاشانتماس بگیرید
میلگرد ساده 34 کویر کاشان شاخه ساده 12 متری کارخانهA134سادهکویر کاشان12کیلوگرمکاشانتماس بگیرید
میلگرد ساده 36 کویر کاشان شاخه ساده 12 متری کارخانهA136سادهکویر کاشان12کیلوگرمکاشانتماس بگیرید
میلگرد ساده 38 کویر کاشان شاخه ساده 12 متری کارخانهA138سادهکویر کاشان12کیلوگرمکاشانتماس بگیرید
میلگرد ساده 40 کویر کاشان شاخه ساده 12 متری کارخانهA140سادهکویر کاشان12کیلوگرمکاشانتماس بگیرید
میلگرد ساده 45 کویر کاشان شاخه ساده 12 متری کارخانهA145سادهکویر کاشان12کیلوگرمکاشانتماس بگیرید
میلگرد ساده 50 کویر کاشان شاخه ساده 12 متری کارخانهA150سادهکویر کاشان12کیلوگرمکاشانتماس بگیرید
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
میلگرد ساده آذر گستر سدید
کارخانه آذر گستر سدید
نامگریدسایز(mm)حالتکارخانهطول(m)واحدمحل بارگیریقیمت
میلگرد ساده 10 آذر گستر سدید 6 متری کارخانهA110سادهآذر گستر سدید6کیلوگرمشهرک صنعتی شمس آباد تهران14,000 تومان
میلگرد ساده 12 آذر گستر سدید 6 متری کارخانهA112سادهآذر گستر سدید6کیلوگرمشهرک صنعتی شمس آباد تهران14,000 تومان
میلگرد ساده 14 آذر گستر سدید 6 متری کارخانهA114سادهآذر گستر سدید6کیلوگرمشهرک صنعتی شمس آباد تهران14,000 تومان
میلگرد ساده 16 آذر گستر سدید 6 متری کارخانهA116سادهآذر گستر سدید6کیلوگرمشهرک صنعتی شمس آباد تهران14,000 تومان
میلگرد ساده 18 آذر گستر سدید 6 متری کارخانهA118سادهآذر گستر سدید6کیلوگرمشهرک صنعتی شمس آباد تهران14,000 تومان
میلگرد ساده 20 آذر گستر سدید 6 متری کارخانهA120سادهآذر گستر سدید6کیلوگرمشهرک صنعتی شمس آباد تهران14,000 تومان
میلگرد ساده 22 آذر گستر سدید 6 متری کارخانهA122سادهآذر گستر سدید6کیلوگرمشهرک صنعتی شمس آباد تهران14,000 تومان
میلگرد ساده 25 آذر گستر سدید 6 متری کارخانهA125سادهآذر گستر سدید6کیلوگرمشهرک صنعتی شمس آباد تهران14,000 تومان
میلگرد ساده 28 آذر گستر سدید 6 متری کارخانهA128سادهآذر گستر سدید6کیلوگرمشهرک صنعتی شمس آباد تهران14,000 تومان
میلگرد ساده 30 آذر گستر سدید 6 متری کارخانهA130سادهآذر گستر سدید6کیلوگرمشهرک صنعتی شمس آباد تهران14,000 تومان
میلگرد ساده 32 آذر گستر سدید 6 متری کارخانهA132سادهآذر گستر سدید6کیلوگرمشهرک صنعتی شمس آباد تهران14,000 تومان
میلگرد ساده 34 آذر گستر سدید 6 متری کارخانهA134سادهآذر گستر سدید6کیلوگرمشهرک صنعتی شمس آباد تهران14,100 تومان
میلگرد ساده 36 آذر گستر سدید 6 متری کارخانهA136سادهآذر گستر سدید6کیلوگرمشهرک صنعتی شمس آباد تهران14,100 تومان
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
میلگرد ساده نوین متین
کارخانه نوین متین
نامگریدسایز(mm)حالتکارخانهطول(m)واحدمحل بارگیریقیمت
میلگرد ساده 10 نوین متین 6 متری کارخانهA110سادهنوین متین6کیلوگرمبازار شادآباد تهران13,800 تومان
میلگرد ساده 12 نوین متین 6 متری کارخانهA112سادهنوین متین6کیلوگرمبازار شادآباد تهران14,000 تومان
میلگرد ساده 14 نوین متین 6 متری کارخانهA114سادهنوین متین6کیلوگرمبازار شادآباد تهران14,000 تومان
میلگرد ساده 16 نوین متین 6 متری کارخانهA116سادهنوین متین6کیلوگرمبازار شادآباد تهران14,000 تومان
میلگرد ساده 18 نوین متین 6 متری کارخانهA118سادهنوین متین6کیلوگرمبازار شادآباد تهران14,000 تومان
میلگرد ساده 20 نوین متین 6 متری کارخانهA120سادهنوین متین6کیلوگرمبازار شادآباد تهران14,000 تومان
میلگرد ساده 22 نوین متین 6 متری کارخانهA122سادهنوین متین6کیلوگرمبازار شادآباد تهران14,000 تومان
میلگرد ساده 25 نوین متین 6 متری کارخانهA125سادهنوین متین6کیلوگرمبازار شادآباد تهران14,000 تومان
میلگرد ساده 28 نوین متین 6 متری کارخانهA128سادهنوین متین6کیلوگرمبازار شادآباد تهران14,000 تومان
میلگرد ساده 30 نوین متین 6 متری کارخانهA130سادهنوین متین6کیلوگرمبازار شادآباد تهران14,000 تومان
میلگرد ساده 32 نوین متین 6 متری کارخانهA132سادهنوین متین6کیلوگرمبازار شادآباد تهران14,000 تومان
میلگرد ساده 34-85 نوین متین 6 متری کارخانهA185-34سادهنوین متین6کیلوگرمبازار شادآباد تهران14,200 تومان
میلگرد ساده 88-160 نوین متین 6 متری کارخانهA1160-88سادهنوین متین6کیلوگرمبازار شادآباد تهران14,500 تومان
میلگرد ساده 162-200 نوین متین 6 متری کارخانهA1200-162سادهنوین متین6کیلوگرمبازار شادآباد تهران15,000 تومان
میلگرد ساده 202-240 نوین متین 6 متری کارخانهA1240-202سادهنوین متین6کیلوگرمبازار شادآباد تهرانتماس بگیرید
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
میلگرد ساده نورد نیکان
نامگریدسایز(mm)حالتکارخانهطول(m)واحدمحل بارگیریقیمت
میلگرد ساده 8 نورد نیکان 12 متریA18سادهنورد کیان12کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
میلگرد ساده 10 نورد نیکان 12 متریA110سادهنورد کیان12کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
میلگرد ساده 12 نورد نیکان 12 متریA112سادهنورد کیان12کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
میلگرد ساده 16 نورد نیکان 12 متریA116سادهنورد کیان12کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
میلگرد ساده 18 نورد نیکان 12 متریA118سادهنورد کیان12کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
میلگرد ساده 20 نورد نیکان 12 متریA120سادهنورد کیان12کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
میلگرد ساده 22 نورد نیکان 12 متریA122سادهنورد کیان12کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
میلگرد ساده 25 نورد نیکان 12 متریA125سادهنورد کیان12کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
میلگرد ساده 28 نورد نیکان 12 متریA128سادهنورد کیان12کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
میلگرد ساده 32 نورد نیکان 12 متریA132سادهنورد کیان12کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
میلگرد ساده کشش علم و صنعت
کارخانه کشش علم و صنعت
ناماستانداردسایز(mm)کارخانهطول(m)واحدمحل بارگیریقیمت
میلگرد ساده ترانس کشش علم و صنعت 6 الی 14 میل ST37ST376 الی 14کشش علم و صنعتدرخواستیکیلوگرمپاکدشتتماس بگیرید
میلگرد ساده ترانس کشش علم و صنعت 6 الی 14 میل ck45ck456 الی 14کشش علم و صنعتدرخواستیکیلوگرمپاکدشتتماس بگیرید
میلگرد ساده ترانس کشش علم و صنعت 6 الی 14 میل ck15ck156 الی 14کشش علم و صنعتدرخواستیکیلوگرمپاکدشتتماس بگیرید
میلگرد ساده ترانس کشش علم و صنعت 6 الی 14 میل ck20ck206 الی 14کشش علم و صنعتدرخواستیکیلوگرمپاکدشتتماس بگیرید
میلگرد ساده ترانس کشش علم و صنعت 6 الی 14 میل mo40mo406 الی 14کشش علم و صنعتدرخواستیکیلوگرمپاکدشتتماس بگیرید
میلگرد ساده ترانس کشش علم و صنعت 14 الی 100 میل ST37ST3714 الی 100کشش علم و صنعتدرخواستیکیلوگرمپاکدشتتماس بگیرید
میلگرد ساده ترانس کشش علم و صنعت 14 الی 100 میل ck45ck4514 الی 100کشش علم و صنعتدرخواستیکیلوگرمپاکدشتتماس بگیرید
میلگرد ساده ترانس کشش علم و صنعت 14 الی 100 میل ck15ck1514 الی 100کشش علم و صنعتدرخواستیکیلوگرمپاکدشتتماس بگیرید
میلگرد ساده ترانس کشش علم و صنعت 14 الی 100 میل ck20ck2014 الی 100کشش علم و صنعتدرخواستیکیلوگرمپاکدشتتماس بگیرید
میلگرد ساده ترانس کشش علم و صنعت 14 الی 100 میل mo40mo4014 الی 100کشش علم و صنعتدرخواستیکیلوگرمپاکدشتتماس بگیرید
میلگرد ساده چهارپهلو ترانس کشش علم و صنعت-6*6 الی 80*80کشش علم و صنعتدرخواستیکیلوگرمپاکدشتتماس بگیرید
میلگرد ساده شش پر ترانس کشش علم و صنعت-6 الی 100کشش علم و صنعتدرخواستیکیلوگرمپاکدشتتماس بگیرید

This will close in 0 seconds

    This will close in 0 seconds