جهت مشاوره و ثبت سفارش تماس با کارشناسان ۰۳۱۹۱۰۰۴۱۰۱ داخلی ۵۰۰

میلگرد ترانس کارخانه کشش علم و صنعت

نامسایز (mm)طول (m)محل تحویلکارخانهواحداستانداردقیمت
میلگرد ساده ترانس کشش علم و صنعت ۱۴ الی ۱۰۰ میل پاکدشت۱۴ الی ۱۰۰درخواستیپاکدشتکشش علم و صنعتکیلوگرمck20تماس بگیرید
میلگرد ساده ترانس کشش علم و صنعت ۱۴ الی ۱۰۰ میل پاکدشت۱۴ الی ۱۰۰درخواستیپاکدشتکشش علم و صنعتکیلوگرمmo40تماس بگیرید
میلگرد ساده چهارپهلو ترانس کشش علم و صنعت۶*۶ الی ۸۰*۸۰درخواستیپاکدشتکشش علم و صنعتکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده شش پر ترانس کشش علم و صنعت۶ الی ۱۰۰درخواستیپاکدشتکشش علم و صنعتکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده ترانس کشش علم و صنعت ۶ الی ۱۴ میل پاکدشت۶ الی ۱۴درخواستیپاکدشتکشش علم و صنعتکیلوگرمck20تماس بگیرید
میلگرد ساده ترانس کشش علم و صنعت ۶ الی ۱۴ میل پاکدشت۶ الی ۱۴درخواستیپاکدشتکشش علم و صنعتکیلوگرمmo40تماس بگیرید
میلگرد ساده ترانس کشش علم و صنعت ۱۴ الی ۱۰۰ میل پاکدشت۱۴ الی ۱۰۰درخواستیپاکدشتکشش علم و صنعتکیلوگرمST37تماس بگیرید
میلگرد ساده ترانس کشش علم و صنعت ۱۴ الی ۱۰۰ میل پاکدشت۱۴ الی ۱۰۰درخواستیپاکدشتکشش علم و صنعتکیلوگرمck45تماس بگیرید
میلگرد ساده ترانس کشش علم و صنعت ۱۴ الی ۱۰۰ میل پاکدشت۱۴ الی ۱۰۰درخواستیپاکدشتکشش علم و صنعتکیلوگرمck15تماس بگیرید
میلگرد ساده ترانس کشش علم و صنعت ۶ الی ۱۴ میل پاکدشت۶ الی ۱۴درخواستیپاکدشتکشش علم و صنعتکیلوگرمST37تماس بگیرید
میلگرد ساده ترانس کشش علم و صنعت ۶ الی ۱۴ میل پاکدشت۶ الی ۱۴درخواستیپاکدشتکشش علم و صنعتکیلوگرمck45تماس بگیرید
میلگرد ساده ترانس کشش علم و صنعت ۶ الی ۱۴ میل پاکدشت۶ الی ۱۴درخواستیپاکدشتکشش علم و صنعتکیلوگرمck15تماس بگیرید

نامسایز (mm)آنالیزکارخانهطول (m)حالتمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد ساده ۱۲ آذر گستر سدید شاخه ساده ۶ متری کارخانه۱۲A1آذر گستر سدید۶شاخه سادهکارخانهکیلوگرم۱۱,۸۰۰ تومان
میلگرد ساده ۱۴ آذر گستر سدید شاخه ساده ۶ متری کارخانه۱۴A1آذر گستر سدید۶شاخه سادهکارخانهکیلوگرم۱۱,۸۰۰ تومان
میلگرد ساده ۱۶ آذر گستر سدید شاخه ساده ۶ متری کارخانه۱۶A1آذر گستر سدید۶شاخه سادهکارخانهکیلوگرم۱۱,۸۰۰ تومان
میلگرد ساده ۱۸ آذر گستر سدید شاخه ساده ۶ متری کارخانه۱۸A1آذر گستر سدید۶شاخه سادهکارخانهکیلوگرم۱۱,۸۰۰ تومان
میلگرد ساده ۲۰ آذر گستر سدید شاخه ساده ۶ متری کارخانه۲۰A1آذر گستر سدید۶شاخه سادهکارخانهکیلوگرم۱۱,۸۰۰ تومان
میلگرد ساده ۲۲ آذر گستر سدید شاخه ساده ۶ متری کارخانه۲۲A1آذر گستر سدید۶شاخه سادهکارخانهکیلوگرم۱۱,۸۰۰ تومان
میلگرد ساده ۲۵ آذر گستر سدید شاخه ساده ۶ متری کارخانه۲۵A1آذر گستر سدید۶شاخه سادهکارخانهکیلوگرم۱۱,۸۰۰ تومان
میلگرد ساده ۲۸ آذر گستر سدید شاخه ساده ۶ متری کارخانه۲۸A1آذر گستر سدید۶شاخه سادهکارخانهکیلوگرم۱۱,۸۰۰ تومان
میلگرد ساده ۳۰ آذر گستر سدید شاخه ساده ۶ متری کارخانه۳۰A1آذر گستر سدید۶شاخه سادهکارخانهکیلوگرم۱۱,۸۰۰ تومان
میلگرد ساده ۳۲ آذر گستر سدید شاخه ساده ۶ متری کارخانه۳۲A1آذر گستر سدید۶شاخه سادهکارخانهکیلوگرم۱۱,۸۰۰ تومان
میلگرد ساده ۳۶ آذر گستر سدید شاخه ساده ۶ متری کارخانه۱۱,۹۰۰ تومان

نامسایز (mm)آنالیزکارخانهطول (m)حالتمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد ساده ۱۲ کویر کاشان شاخه ساده ۱۲ متری کارخانه۱۲A1کویر کاشان۱۲شاخه سادهکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده ۱۴ کویر کاشان شاخه ساده ۱۲ متری کارخانه۱۴A1کویر کاشان۱۲شاخه سادهکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده ۱۶ کویر کاشان شاخه ساده ۱۲ متری کارخانه۱۶A1کویر کاشان۱۲شاخه سادهکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده ۱۸ کویر کاشان شاخه ساده ۱۲ متری کارخانه۱۸A1کویر کاشان۱۲شاخه سادهکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده ۲۰ کویر کاشان شاخه ساده ۱۲ متری کارخانه۲۰A1کویر کاشان۱۲شاخه سادهکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده ۲۲ کویر کاشان شاخه ساده ۱۲ متری کارخانه۲۲A1کویر کاشان۱۲شاخه سادهکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده ۲۳ کویر کاشان شاخه ساده ۱۲ متری کارخانه۲۳A1کویر کاشان۱۲شاخه سادهکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده ۲۵ کویر کاشان شاخه ساده ۱۲ متری کارخانه۲۵A1کویر کاشان۱۲شاخه سادهکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده ۲۶ کویر کاشان شاخه ساده ۱۲ متری کارخانه۲۶A1کویر کاشان۱۲شاخه سادهکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده ۲۸ کویر کاشان شاخه ساده ۱۲ متری کارخانه۲۸A1کویر کاشان۱۲شاخه سادهکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده ۳۰ کویر کاشان شاخه ساده ۱۲ متری کارخانه۳۰A1کویر کاشان۱۲شاخه سادهکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده ۳۲ کویر کاشان شاخه ساده ۱۲ متری کارخانه۳۲A1کویر کاشان۱۲شاخه سادهکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده ۳۴ کویر کاشان شاخه ساده ۱۲ متری کارخانه۳۴A1کویر کاشان۱۲شاخه سادهکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده ۳۶ کویر کاشان شاخه ساده ۱۲ متری کارخانه۳۶A1کویر کاشان۱۲شاخه سادهکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده ۳۸ کویر کاشان شاخه ساده ۱۲ متری کارخانه۳۸A1کویر کاشان۱۲شاخه سادهکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده ۴۰ کویر کاشان شاخه ساده ۱۲ متری کارخانه۴۰A1کویر کاشان۱۲شاخه سادهکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده ۴۵ کویر کاشان شاخه ساده ۱۲ متری کارخانه۴۵A1کویر کاشان۱۲شاخه سادهکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده ۵۰ کویر کاشان شاخه ساده ۱۲ متری کارخانه۵۰A1کویر کاشان۱۲شاخه سادهکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید

نامسایز (mm)آنالیزکارخانهطول (m)حالتمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد ساده ۱۶۲-۲۰۰ نوین متین شاخه ساده ۶ متری کارخانه۲۰۰-۱۶۲A1نوین متین۶شاخه سادهکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده ۲۰۲-۲۴۰ نوین متین شاخه ساده ۶ متری کارخانه۲۴۰-۲۰۲A1نوین متین۶شاخه سادهکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده ۳۴-۸۵ نوین متین شاخه ساده ۶ متری کارخانه۸۵-۳۴A1نوین متین۶شاخه سادهکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده ۸۸-۱۶۰ نوین متین شاخه ساده ۶ متری کارخانه۱۶۰-۸۸A1نوین متین۶شاخه سادهکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده ۲۰ نوین متین شاخه ساده ۶ متری کارخانه۲۰A1نوین متین۶شاخه سادهکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده ۲۲ نوین متین شاخه ساده ۶ متری کارخانه۲۲A1نوین متین۶شاخه سادهکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده ۲۵ نوین متین شاخه ساده ۶ متری کارخانه۲۵A1نوین متین۶شاخه سادهکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده ۲۸ نوین متین شاخه ساده ۶ متری کارخانه۲۸A1نوین متین۶شاخه سادهکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده ۳۰ نوین متین شاخه ساده ۶ متری کارخانه۳۰A1نوین متین۶شاخه سادهکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده ۳۲ نوین متین شاخه ساده ۶ متری کارخانه۳۲A1نوین متین۶شاخه سادهکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده ۱۲ نوین متین شاخه ساده ۶ متری کارخانه۱۲A1نوین متین۶شاخه سادهکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده ۱۴ نوین متین شاخه ساده ۶ متری کارخانه۱۴A1نوین متین۶شاخه سادهکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده ۱۶ نوین متین شاخه ساده ۶ متری کارخانه۱۶A1نوین متین۶شاخه سادهکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده ۱۸ نوین متین شاخه ساده ۶ متری کارخانه۱۸A1نوین متین۶شاخه سادهکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید

میلگرد ساده نورد نیکان

نامسایز (mm)آنالیزکارخانهطول (m)حالتمحل تحویلواحدقیمت
میلگرد ساده ۲۰ نورد نیکان شاخه ساده ۱۲ متری تهران۲۰A1نورد کیان۱۲شاخه سادهتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده ۲۲ نورد نیکان شاخه ساده ۱۲ متری تهران۲۲A1نورد کیان۱۲شاخه سادهتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده ۲۵ نورد نیکان شاخه ساده ۱۲ متری تهران۲۵A1نورد کیان۱۲شاخه سادهتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده ۲۸ نورد نیکان شاخه ساده ۱۲ متری تهران۲۸A1نورد کیان۱۲شاخه سادهتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده ۳۲ نورد نیکان شاخه ساده ۱۲ متری تهران۳۲A1نورد کیان۱۲شاخه سادهتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده ۸ نورد نیکان شاخه ساده ۱۲ متری تهران۸A1نورد کیان۱۲شاخه سادهتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده ۱۰ نورد نیکان شاخه ساده ۱۲ متری تهران۱۰A1نورد کیان۱۲شاخه سادهتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده ۱۲ نورد نیکان شاخه ساده ۱۲ متری تهران۱۲A1نورد کیان۱۲شاخه سادهتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده ۱۶ نورد نیکان شاخه ساده ۱۲ متری تهران۱۶A1نورد کیان۱۲شاخه سادهتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده ۱۸ نورد نیکان شاخه ساده ۱۲ متری تهران۱۸A1نورد کیان۱۲شاخه سادهتهرانکیلوگرمتماس بگیرید

میلگرد ها قطعات فولادی با سطح مقطع دایره تو پر هستند که برای جبران مقاومت کششی پایین برای مسلح کردن بتن مورد استفاده قرار میگیرند و با سطح مقاطع ، استاندارد ها و خواص مکانیکی متفاوت (A1 A2 A3 A4) به صورت آجدار یا بدون آج تولید و عرضه می شوند.

بازرگانی آهن آتا برای جلب رضایت حداکثری رضایتمندی مشتریان اقدام به ارائه و قیمت میلگرد با استاندارد های روسی و اروپایی در تمامی مقاطع و دسته بندی ها نموده است.