ساعات کار
9 - 17
۰۳۱۹۱۰۰۴۱۰۱
دفتر فروش
۰۹۹۲۰۵۰۱۰۳۸
مدیر فروش
صدای مشتری

ورق رنگی

ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
ورق رنگی فولاد مبارکه اصفهان
فولاد مبارکه
نامضخامت (mm)ابعاد (m)رنگحالتکارخانهمحل بارگیریقیمت
ورق رنگی ضخامت 0.5 آبی فولاد مبارکه0.5عرض 1.25آبیرولفولاد مبارکه اصفهاناصفهان34,450 تومان
ورق رنگی ضخامت 0.5 سفید فولاد مبارکه0.5عرض 1.25سفیدرولفولاد مبارکه اصفهاناصفهان34,350 تومان
ورق رنگی ضخامت 0.5 قرمز فولاد مبارکه0.5عرض 1.25قرمزرولفولاد مبارکه اصفهاناصفهان32,950 تومان
ورق رنگی ضخامت 0.5 قهوه ای فولاد مبارکه0.5عرض 1.25قهوه ایرولفولاد مبارکه اصفهاناصفهان35,550 تومان
ورق رنگی ضخامت 0.5 نارنجی فولاد مبارکه0.5عرض 1.25نارنجیرولفولاد مبارکه اصفهاناصفهان32,950 تومان
ورق رنگی ضخامت 0.6 سفید فولاد مبارکه0.6عرض 1.25سفیدرولفولاد مبارکه اصفهاناصفهانتماس بگیرید
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
ورق رنگی هفت الماس
کارخانه هفت الماس
نامضخامت (mm)رنگکارخانهمحل بارگیریقیمت
ورق رنگی ضخامت 0.48 آبی هفت الماس0.48آبیهفت الماسقزوین33,700 تومان
ورق رنگی ضخامت 0.48 قرمز هفت الماس0.48قرمزهفت الماسقزوین34,300 تومان
ورق رنگی ضخامت 0.48 سفید هفت الماس0.48سفیدهفت الماسقزوین34,300 تومان
ورق رنگی ضخامت 0.48 نارنجی هفت الماس0.48نارنجیهفت الماسقزوین34,300 تومان
ورق رنگی ضخامت 0.48 سبز هفت الماس0.48سبزهفت الماسقزوین33,700 تومان
ورق رنگی ضخامت 0.5 آبی هفت الماس0.5آبیهفت الماسقزوین33,850 تومان
ورق رنگی ضخامت 0.5 قرمز هفت الماس0.5قرمزهفت الماسقزوین32,750 تومان
ورق رنگی ضخامت 0.5 سفید هفت الماس0.5سفیدهفت الماسقزوین33,850 تومان
ورق رنگی ضخامت 0.5 نارنجی هفت الماس0.5نارنجیهفت الماسقزوین32,850 تومان
ورق رنگی ضخامت 0.5 قهوه ای هفت الماس0.5قهوه ایهفت الماسقزوین35,150 تومان
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
ورق رنگی فولاد بهمن
کارخانه فولاد بهمن
نامضخامت (mm)رنگکارخانهمحل بارگیریقیمت
ورق رنگی ضخامت 0.48 قهوه ای فولاد بهمن0.48قهوه ایفولاد بهمنقائمشهر مازندران35,250 تومان
ورق رنگی ضخامت 0.48 نارنجی فولاد بهمن0.48نارنجیفولاد بهمنقائمشهر مازندران32,850 تومان
ورق رنگی ضخامت 0.48 سبز فولاد بهمن0.48سبزفولاد بهمنقائمشهر مازندران32,950 تومان
ورق رنگی ضخامت 0.48 سفید فولاد بهمن0.48سفیدفولاد بهمنقائمشهر مازندران34,250 تومان
ورق رنگی ضخامت 0.48 قرمز فولاد بهمن0.48قرمزفولاد بهمنقائمشهر مازندران32,850 تومان
ورق رنگی ضخامت 0.48 آبی فولاد بهمن0.48آبیفولاد بهمنقائمشهر مازندران34,350 تومان

This will close in 0 seconds

    This will close in 0 seconds