ساعات کار
9 - 17
۰۳۱۹۱۰۰۴۱۰۱
دفتر فروش
۰۹۹۲۰۵۰۱۰۳۸
مدیر فروش
صدای مشتری

ورق گالوانیزه

ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه اصفهان
فولاد مبارکه
نامضخامت (mm)ابعاد (m)نوع ورقکارخانهمحل بارگیریقیمت
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 فولاد مبارکه0.5عرض 1گالوانیزهفولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهان28,400 تومان
ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1250 فولاد مبارکه0.6عرض 1.25گالوانیزهفولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهان26,300 تومان
ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1000 فولاد مبارکه0.8عرض 1گالوانیزهفولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهان25,300 تومان
ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1250 فولاد مبارکه0.9عرض 1.25گالوانیزهفولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهان25,300 تومان
ورق گالوانیزه 1 عرض 1250 فولاد مبارکه1عرض 1.25گالوانیزهفولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهان25,300 تومان
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
ورق گالوانیزه شرکت صنایع هفت الماس
کارخانه هفت الماس
نامضخامت (mm)ابعاد (m)نوع ورقکارخانهمحل بارگیریقیمت
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 هفت الماس0.5عرض 1گالوانیزههفت الماسقزوین29,550 تومان
ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1000 هفت الماس0.6عرض 1گالوانیزههفت الماسقزوین28,350 تومان
ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1000 هفت الماس0.8عرض 1گالوانیزههفت الماسقزوین27,850 تومان
ورق گالوانیزه 1 عرض 1250 هفت الماس1عرض 1.25گالوانیزههفت الماسقزوین27,150 تومان
ورق گالوانیزه 2 عرض 1250 هفت الماس2عرض 1.25گالوانیزههفت الماسقزوین26,650 تومان
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد
کارخانه تاراز شهرکرد
نامضخامت (mm)ابعاد (m)نوع ورقکارخانهمحل بارگیریقیمت
ورق گالوانیزه 0.40 عرض 1000 تاراز شهرکرد0.4عرض 1گالوانیزهتارازشهرکردتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.40 عرض 1250 تاراز شهرکرد0.4عرض 1.25گالوانیزهتارازشهرکردتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.45 عرض 1000 تاراز شهرکرد0.45عرض 1گالوانیزهتارازشهرکردتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.45 عرض 1250 تاراز شهرکرد0.45عرض 1.25گالوانیزهتارازشهرکردتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.50 عرض 1000 تاراز شهرکرد0.50عرض 1گالوانیزهتارازشهرکردتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.50 عرض 1250 تاراز شهرکرد0.50عرض 1.25گالوانیزهتارازشهرکردتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.55 عرض 1000 تاراز شهرکرد0.55عرض 1گالوانیزهتارازشهرکردتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.55 عرض 1250 تاراز شهرکرد0.55عرض 1.25گالوانیزهتارازشهرکردتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.60 عرض 1000 تاراز شهرکرد0.60عرض 1گالوانیزهتارازشهرکردتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.60 عرض 1250 تاراز شهرکرد0.60عرض 1.25گالوانیزهتارازشهرکردتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.70 عرض 1000 تاراز شهرکرد0.70عرض 1گالوانیزهتارازشهرکردتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.70 عرض 1250 تاراز شهرکرد0.70عرض 1.25گالوانیزهتارازشهرکردتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.80 عرض 1000 تاراز شهرکرد0.80عرض 1گالوانیزهتارازشهرکردتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.80 عرض 1250 تاراز شهرکرد0.80عرض 1.25گالوانیزهتارازشهرکردتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.90 عرض 1000 تاراز شهرکرد0.90عرض 1گالوانیزهتارازشهرکردتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.90 عرض 1250 تاراز شهرکرد0.90عرض 1.25گالوانیزهتارازشهرکردتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1 عرض 1000 تاراز شهرکرد1عرض 1گالوانیزهتارازشهرکردتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.25 عرض 1000 تاراز شهرکرد1.25عرض 1گالوانیزهتارازشهرکردتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.5 عرض 1250 تاراز شهرکرد1.5عرض 1.25گالوانیزهتارازشهرکردتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.8 عرض 1000 تاراز شهرکرد1.8عرض 1گالوانیزهتارازشهرکردتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 2 عرض 1250 تاراز شهرکرد2عرض 1.25گالوانیزهتارازشهرکردتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 2.5 عرض 1000 تاراز شهرکرد2.5عرض 1گالوانیزهتارازشهرکردتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 2.5 عرض 1250 تاراز شهرکرد2.5عرض 1.25گالوانیزهتارازشهرکردتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 3 عرض 1000 تاراز شهرکرد3عرض 1گالوانیزهتارازشهرکردتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 3 عرض 1250 تاراز شهرکرد3عرض 1.25گالوانیزهتارازشهرکردتماس بگیرید

This will close in 0 seconds

    This will close in 0 seconds