ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17 - پنجشنبه ها 9 الی 14
۰۳۱-۹۱۰۰۴۱۰۱
دفتر فروش
ENGLISH
TOOS ARVAN IRON
۳۴۱۰۱ - ۰۳۱
Menu

تسمه فولادی

ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
تسمه فولاد کوهپایه
فولاد کوهپایه
نامابعادضخامت (mm)عرض (mm)کارخانهطول (m)محل بارگیریقیمت
تسمه 5*20 فولاد کوهپایه5*20520فولاد کوهپایه6اصفهان20,620 تومان
تسمه 5*25 فولاد کوهپایه5*25525فولاد کوهپایه6اصفهانتماس بگیرید
تسمه 6*25 فولاد کوهپایه6*25625فولاد کوهپایه6اصفهان20,610 تومان
تسمه 3*30 فولاد کوهپایه3*30330فولاد کوهپایه6اصفهان20,920 تومان
تسمه 4*30 فولاد کوهپایه4*30430فولاد کوهپایه6اصفهان20,520 تومان
تسمه 5*30 فولاد کوهپایه5*30530فولاد کوهپایه6اصفهان20,420 تومان
تسمه 3*40 فولاد کوهپایه3*40340فولاد کوهپایه6اصفهان17,960 تومان
تسمه 4*40 فولاد کوهپایه4*40440فولاد کوهپایه6اصفهان17,950 تومان
تسمه 5*40 فولاد کوهپایه5*40540فولاد کوهپایه6اصفهان17,940 تومان
تسمه 3*50 فولاد کوهپایه3*50350فولاد کوهپایه6اصفهان17,755 تومان
تسمه 4*50 فولاد کوهپایه4*50450فولاد کوهپایه6اصفهان17,745 تومان
تسمه 5*50 فولاد کوهپایه5*50550فولاد کوهپایه6اصفهان17,735 تومان
تسمه 4*60 فولاد کوهپایه4*60460فولاد کوهپایه6اصفهان17,845 تومان
تسمه 5*60 فولاد کوهپایه5*60560فولاد کوهپایه6اصفهان17,835 تومان
تسمه 6*60 فولاد کوهپایه6*60660فولاد کوهپایه6اصفهان17,825 تومان
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
تسمه کارخانه نیکان پروفیل
نیکان پروفیل
نامضخامت (mm)کارخانهمحل بارگیریقیمت
تسمه 2 نیکان پروفیل2نیکان پروفیلاصفهان17,500 تومان
تسمه 2.5 نیکان پروفیل2.5نیکان پروفیلاصفهان17,500 تومان
تسمه 3 نیکان پروفیل3نیکان پروفیلاصفهان17,500 تومان
تسمه 4 نیکان پروفیل4نیکان پروفیلاصفهان17,500 تومان
تسمه 5 نیکان پروفیل5نیکان پروفیلاصفهان17,500 تومان
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
تسمه سپهر ایرانیان
سپهر ایرانیان
نامضخامت (mm)کارخانهمحل بارگیریقیمت
تسمه 2 سپهر ایرانیان2سپهر ایرانیانتهران16,450 تومان
تسمه 2.5 سپهر ایرانیان2.5سپهر ایرانیانتهران16,450 تومان
تسمه 3 سپهر ایرانیان3سپهر ایرانیانتهران16,450 تومان
تسمه 4 سپهر ایرانیان4سپهر ایرانیانتهران16,450 تومان
تسمه 5 سپهر ایرانیان5سپهر ایرانیانتهران16,450 تومان
تسمه کرومیت 3 میل سپهر ایرانیان3سپهر ایرانیانتهرانتماس بگیرید
تسمه کرومیت 4 میل سپهر ایرانیان4سپهر ایرانیانتهرانتماس بگیرید
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
تسمه ماشینکاری فولاد مبارکه اصفهان
فولاد مبارکه اصفهان
نامضخامت (mm)حالتعرض (mm)کارخانهمحل بارگیریقیمت
تسمه ماشینکاری فولاد مبارکه ضخامت 3 عرض 20 میلی متر3ماشینکاری20فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری فولاد مبارکه ضخامت 3 عرض 25 میلی متر3ماشینکاری25فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری فولاد مبارکه ضخامت 3 عرض 30 میلی متر3ماشینکاری30فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری فولاد مبارکه ضخامت 3 عرض 35 میلی متر3ماشینکاری35فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری فولاد مبارکه ضخامت 3 عرض 40 میلی متر3ماشینکاری40فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری فولاد مبارکه ضخامت 3 عرض 45 میلی متر3ماشینکاری45فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری فولاد مبارکه ضخامت 3 عرض 50 میلی متر3ماشینکاری50فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری فولاد مبارکه ضخامت 3 عرض 55 میلی متر3ماشینکاری55فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری فولاد مبارکه ضخامت 3 عرض 60 میلی متر3ماشینکاری60فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری فولاد مبارکه ضخامت 4 عرض 20 میلی متر4ماشینکاری20فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری فولاد مبارکه ضخامت 4 عرض 25 میلی متر4ماشینکاری25فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری فولاد مبارکه ضخامت 4 عرض 30 میلی متر4ماشینکاری30فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری فولاد مبارکه ضخامت 4 عرض 35 میلی متر4ماشینکاری35فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری فولاد مبارکه ضخامت 4 عرض 40 میلی متر4ماشینکاری40فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری فولاد مبارکه ضخامت 4 عرض 45 میلی متر4ماشینکاری45فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری فولاد مبارکه ضخامت 4 عرض 50 میلی متر4ماشینکاری50فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری فولاد مبارکه ضخامت 4 عرض 55 میلی متر4ماشینکاری55فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری فولاد مبارکه ضخامت 4 عرض 60 میلی متر4ماشینکاری60فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری فولاد مبارکه ضخامت 5 عرض 20 میلی متر5ماشینکاری20فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری فولاد مبارکه ضخامت 5 عرض 25 میلی متر5ماشینکاری25فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری فولاد مبارکه ضخامت 5 عرض 30 میلی متر5ماشینکاری30فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری فولاد مبارکه ضخامت 5 عرض 35 میلی متر5ماشینکاری35فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری فولاد مبارکه ضخامت 5 عرض 40 میلی متر5ماشینکاری40فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری فولاد مبارکه ضخامت 5 عرض 45 میلی متر5ماشینکاری45فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری فولاد مبارکه ضخامت 5 عرض 50 میلی متر5ماشینکاری50فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری فولاد مبارکه ضخامت 5 عرض 55 میلی متر5ماشینکاری55فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری فولاد مبارکه ضخامت 5 عرض 60 میلی متر5ماشینکاری60فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری فولاد مبارکه ضخامت 5 عرض 80 میلی متر5ماشینکاری80فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری فولاد مبارکه ضخامت 6 عرض 20 میلی متر6ماشینکاری20فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری فولاد مبارکه ضخامت 6 عرض 25 میلی متر6ماشینکاری25فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری فولاد مبارکه ضخامت 6 عرض 30 میلی متر6ماشینکاری30فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری فولاد مبارکه ضخامت 6 عرض 35 میلی متر6ماشینکاری35فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری فولاد مبارکه ضخامت 6 عرض 40 میلی متر6ماشینکاری40فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری فولاد مبارکه ضخامت 6 عرض 45 میلی متر6ماشینکاری45فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری فولاد مبارکه ضخامت 6 عرض 50 میلی متر6ماشینکاری50فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری فولاد مبارکه ضخامت 6 عرض 55 میلی متر6ماشینکاری55فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری فولاد مبارکه ضخامت 6 عرض 60 میلی متر6ماشینکاری60فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری فولاد مبارکه ضخامت 6 عرض 80 میلی متر6ماشینکاری80فولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
تسمه ماشینکاری بنگاه تهران
بازرگانی آهن توس آرون
نامضخامت (mm)حالتعرض (mm)محل بارگیریقیمت
تسمه ماشینکاری ضخامت 6 عرض 100 میلی متر6ماشینکاری100بنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری ضخامت 33ماشینکاریبنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری ضخامت 5 عرض 100 میلی متر5ماشینکاری100بنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری ضخامت 5 عرض 80 میلی متر5ماشینکاری80بنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری ضخامت 8 عرض 100 میلی متر8ماشینکاری100بنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری ضخامت 8 عرض 120 میلی متر8ماشینکاری120بنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری ضخامت 8 عرض 30 میلی متر8ماشینکاری30بنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری ضخامت 8 عرض 40 میلی متر8ماشینکاری40بنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری ضخامت 8 عرض 50 میلی متر8ماشینکاری50بنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری ضخامت 8 عرض 60 میلی متر8ماشینکاری60بنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری ضخامت 8 عرض 80 میلی متر8ماشینکاری80بنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری ضخامت 10 عرض 100 میلی متر10ماشینکاری100بنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری ضخامت 10 عرض 120 میلی متر10ماشینکاری120بنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری ضخامت 10 عرض 40 میلی متر10ماشینکاری40بنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری ضخامت 10 عرض 50 میلی متر10ماشینکاری50بنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری ضخامت 10 عرض 60 میلی متر10ماشینکاری60بنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه ماشینکاری ضخامت 10 عرض 80 میلی متر10ماشینکاری80بنگاه تهرانتماس بگیرید
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
تسمه نوردی بنگاه تهران
بازرگانی آهن توس آرون
نامضخامت (mm)حالتعرض (mm)محل بارگیریقیمت
تسمه نوردی ضخامت 5 عرض 20 میلی متر5نوردی20بنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه نوردی ضخامت 5 عرض 25 میلی متر5نوردی25بنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه نوردی ضخامت 5 عرض 30 میلی متر5نوردی30بنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه نوردی ضخامت 5 عرض 40 میلی متر5نوردی40بنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه نوردی ضخامت 5 عرض 50 میلی متر5نوردی50بنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه نوردی ضخامت 5 عرض 60 میلی متر5نوردی60بنگاه تهرانتماس بگیرید
تسمه نوردی ضخامت 4040نوردیبنگاه تهرانتماس بگیرید
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
تسمه فابریک بنگاه تهران
بازرگانی آهن توس آرون
نامضخامت (mm)حالتعرض (mm)محل بارگیریقیمت
تسمه فابریک ضخامت 5 عرض 30 میلی متر5فابریک30کارخانهتماس بگیرید
تسمه فابریک ضخامت 5 عرض 50 میلی متر5فابریک50کارخانهتماس بگیرید