ساعات کار
9 - 17
۰۳۱۹۱۰۰۴۱۰۱
دفتر فروش
۰۹۹۲۰۵۰۱۰۳۸
مدیر فروش
صدای مشتری

خرپا

ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
خرپا کارخانجات تیرچه صنعتی اتحاد
کارخانجات تیرچه صنعتی اتحاد
ناممیلگرد فوقانیمیلگرد تحتانیواحدطول (m)کارخانهمحل بارگیریقیمت
خرپای میلگردی فوقانی 8 و تحتانی 2Φ882Φ8شاخه12تیرچه صنعتی اتحادتبریزتماس بگیرید
خرپای میلگردی فوقانی 10 و تحتانی 2Φ8102Φ8شاخه12تیرچه صنعتی اتحادتبریزتماس بگیرید
خرپای میلگردی فوقانی 10 و تحتانی 2Φ10102Φ10شاخه12تیرچه صنعتی اتحادتبریز14,310 تومان
خرپای میلگردی فوقانی 10 و تحتانی 2Φ12102Φ12شاخه12تیرچه صنعتی اتحادتبریز14,300 تومان
خرپای میلگردی فوقانی 12 و تحتانی 2Φ12122Φ12شاخه12تیرچه صنعتی اتحادتبریز14,270 تومان
خرپای میلگردی فوقانی 10 و تحتانی 2Φ14102Φ14شاخه12تیرچه صنعتی اتحادتبریز14,040 تومان
خرپای میلگردی فوقانی 12 و تحتانی 2Φ14122Φ14شاخه12تیرچه صنعتی اتحادتبریز14,020 تومان
خرپای میلگردی فوقانی 14 و تحتانی 2Φ14142Φ14شاخه12تیرچه صنعتی اتحادتبریز13,870 تومان
خرپای میلگردی فوقانی 10 و تحتانی 2Φ16102Φ16شاخه12تیرچه صنعتی اتحادتبریز13,930 تومان
خرپای میلگردی فوقانی 12 و تحتانی 2Φ16122Φ16شاخه12تیرچه صنعتی اتحادتبریز13,920 تومان
خرپای میلگردی فوقانی 14 و تحتانی 2Φ16142Φ16شاخه12تیرچه صنعتی اتحادتبریز13,870 تومان
خرپای میلگردی فوقانی 8 و تحتانی 2Φ8 برش خورده از کلاف82Φ8کلاف12تیرچه صنعتی اتحادتبریز15,730 تومان
خرپای میلگردی فوقانی 10 و تحتانی 2Φ8 برش خورده از کلاف102Φ8کلاف12تیرچه صنعتی اتحادتبریز15,690 تومان
خرپای میلگردی فوقانی 10 و تحتانی 2Φ10 برش خورده از کلاف102Φ10کلاف12تیرچه صنعتی اتحادتبریز15,620 تومان

This will close in 0 seconds

    This will close in 0 seconds